croître

croître, vi.


1. (PLANTE) ālēodan (VF2) ♦ āsprūtan (VF2) ♦ āspryttan (Vf1) ♦ (ge)grōwan (VF7) > a.m. grow, v.n. gróa, v.h.a. gruoan, v.fr. grōwa/grōia (VF7) ♦ (ge)weaxan (VF7) > a.m. wax, got. wahsjan (VF6), v.n. vaxa (VF6), v.h.a. wahsan (VF6) > all.m. wachsen, v.s. wahsan, v.fr. waxa (VF6). croître vigoureusement geþēon (VF1/3) ♦ geþīhan (VF1).


2.
(augmenter) ætflōwan (VF7) ♦ ārīsan (VF1) > a.m. arise ♦ āstīgan (VF1) ♦ brǣdan (Vf1) ♦ ēacian, v.h.a. auhōn (Vf2), v.s. ōkian ♦ ēacnian (Vf2) ♦ forþweaxan (VF7) ♦ (ge)þēon (VF1/3) > a.m. thee, got. þeihan (VF1), v.h.a. dīhan (VF1) > all.m. gedeihen, v.s. thīhan, v.fr. thigia (Vf1) ♦ (ge)weaxan ← ♦ grōwan ← ♦ mic(e)lian/myclian (Vf2), got. mikiljan (Vf1), v.n. mikla (Vf2), v.h.a. mihhilōn (Vf2) ♦ ūp āstīgan (VF1). croître rapidement hlēapan > a.m. leap, got. hlaupan, v.n. hlaupa, v.h.a. (h)louffan > all.m. laufen, v.s. hlōpan, v.fr. hlāpa {VF7}.


3.
(prendre forme, prendre tournure, etc.) āspringan (ūp) (VF3) ♦ āweaxan (VF7) ♦ (ge)grōwan ← ♦ (ge)weaxan ← ♦ wæcnan (VF6/Vf1) > a.m. waken, got. gawaknan (Vf4), v.n. vakna (Vf2).