croix

croix, n.


1. (gibet, potence) g(e)alga > gallows, got. galga, v.n. galgi, v.h.a. galgo {m. an}, v.s. galgo (m.), v.fr. galga (m. an) ♦ g(e)algtrēow/galgatrē (nt. wa) ♦ hengen (f. jō) ♦ hengetrēow (nt. wa) ♦ līchanga (m. an) ♦ hōhingerōd (f. ō) ♦ (h)rōd (f. ō) > a.m. rood, v.n. róða, v.h.a. rūota (f. ō) > all.m. Rute, v.s. rōda, v.fr. rōde ♦ weargtrēow (nt. wa). mettre en croix (crucifier) (ge)hangian/(ge)hongian (Vf2) > a.m. hang, v.n. hanga, v.h.a. hangēn (Vf3), v.s. hangōn, v.fr. hangia ♦ (ge)hōn, got. hāhan, v.h.a. hāhan {VF7}, v.s. hāhan, v.fr. hwā (VF7) ♦ (ge)næglian on rōde (Vf2) ♦ (ge)rōdfæstnian (Vf2) ♦ on āhōn (VF7) ♦ onhōn/anhōn (VF7) ♦ (ūp)āhōn (VF7).


2.
(SYMBOLE CHRÉTIEN) bēam/bēom > a.m. beam, v.h.a. boum > all.m. Baum {m. a}, v.s. bōm (m.), v.fr. bām (m. a) ♦ cristelmǣl (nt. a) ♦ cristes mǣl/cristes mēl (nt. a) ♦ cros, crūc (m.), v.n. kross (m.), v.h.a. crūci (nt. ja) > all.m. Kreuz, v.s. kruse, v.fr. criuce/criōce ♦ heofoncyninges tācen (nt. a) ♦ Godes tācen (nt. a) ♦ (h)rōd ← ♦ rōde tācen (nt. a) ♦ sigebēac(e)n (nt. a) ♦ sigebēam (m. a) ♦ sigorbēac(e)n (nt. a) ♦ trēo(w)/trēw/trēu (nt. wa) > a.m. tree, got. triu, v.n. tré (nt. a), v.s. trio, v.fr. trē ♦ þæt hālige sigetācen (nt. a) ♦ (w)udu/wi(o)du/wudo/weadu/weodu/weodo (m. u) > a.m. wood, v.n. viðr, v.h.a. witu ♦ wynbēam (m. a) ♦ wynrōd (f. ō). croix de pierre rōdestān (m. a). croix pectorale bisceoprōd (f. ō) ♦ swēorrōd (f. ō).


3.
croix servant de repère æscstederōd (f. ō).