cruche

cruche, n.


amber (m. et nt.), v.h.a. einpar, eimberi (m.) > all.m. Eimer, v.s. embar/ember (m.) ♦ canne (f. ōn) > a.m. can, v.n. kanna (f.), v.h.a. channa (f.) > all.m. Kanne ♦ cēac (m.) ♦ crocc/crog(g)/crohh (m. ou f.), crocca/crohha (m. an) > a.m. crock, v.h.a. krōg > all.m. Krug, v.s. crūka (f.), v.fr. krocha (m.) ♦ crōg (m.) > a.m. crock, v.h.a. kruog (m. i et a) > all.m. Krug ♦ crūce (f. ōn) ♦ crūse (f. ?) > a.m. cruse ♦ scencingcuppe (f. ōn) ♦ stǣna (m. an) ♦ stǣne (f. ōn) ♦ stelmēle (m. ja). pleine cruche cēacful (f.). cruche à eau wæterbūc (m. a) ♦ wætercrōg (m.) ♦ wætercrūce (f. ōn) ♦ wæterfæt, v.h.a. wazzarfaz {nt. a} ♦ wæterflaxe/wæterflasce (f. ōn).