affliger

affliger, v.


1. vt. a. (accabler) āderian (Vf) ♦ āswencan (Vf1) ♦ āwǣlan (Vf1) ♦ āw(i)erdan/āwyrdan (Vf1) ♦ āwyltan/āwæltan (Vf1) ♦ ætfæstan (Vf1) ♦ belecgan (Vf1) ♦ beswencan (Vf1) ♦ bewǣlan (Vf1) ♦ dyrfan (Vf) ♦ fornǣman (ge)dreccan (Vf1) ♦ (ge)fǣtan (Vf) ♦ (ge)grētan > a.m. greet, v.h.a. gruozan > all.m. grüssen {Vf1}, v.s. grōtian, v.fr. grēta (Vf1) ♦ (ge)hefigian/(ge)hef(e)gian/(ge)heofegian (Vf2) ♦ (ge)hrīnan, v.h.a. (h)rīnan {VF1}, v.s. hrīnan ♦ genǣgan/genēgan (Vf) ♦ (ge)nǣtan, got. ganaitjan {Vf1} ♦ (ge)niþ(e)rian/gene(o)þerian/genyþerian (Vf2), v.h.a. nidaren (Vf1) ♦ (ge)swencan/(ge)swæncan (Vf1), v.h.a. swenchen ♦ (ge)swingan, v.h.a. swingan > all.m. schwingen {VF3} ♦ (ge)tāwian (Vf2) ♦ (ge)tintregian/(ge)tintergan (Vf2) ♦ (ge)tirgan/(ge)tiri(g)an/(ge)tergan/(ge)tyrgan (Vf) ♦ (ge)tregian (Vf2), v.s. tregan ♦ (ge)tūcian (tō bysmore/tō yfle) (Vf2) ♦ (ge)þrǣstan/(ge)þrēstan (Vf) ♦ (ge)þrēat(n)ian (Vf2) > a.m. threaten ♦ (ge)þryccan/(ge)þriccan/geþrycgan, v.h.a. drucchen > all.m. drücken, v.fr. thritsa {Vf1} ♦ geþryscan (Vf) ♦ (ge)unstill(i)an (Vf) ♦ (ge)wǣc(e)an (Vf1), v.h.a. weihen ♦ (ge)wǣgan/(ge)wēgan (Vf1), v.h.a. weigen, v.fr. wēgian ♦ (ge)wǣlan (Vf1) ♦ gewrīþan (VF1) > a.m. writhe ♦ mistūcian (Vf2) ♦ ofsettan (Vf1) ♦ ofsittan (VF5) ♦ ofþryccan/ofþriccan/ofþreccan (Vf1) ♦ oncnyssan (Vf1) ♦ onhergian (Vf2) ♦ onhrēran/onhrǣran (Vf1) ♦ onsittan (VF5) ♦ onwendan (Vf1) ♦ tȳnan/tīnan (Vf) ♦ unȳþ(g)ian/unīþian (Vf2) ♦ wi(e)rdan/wyrdan/werdan (Vf) ♦ yfle habban (Vf3). affliger de regrets (ge)hrēowan (VF2) > a.m. rue, v.n. hryggja/hryggva, v.h.a. (h)riuwan (VF2) > all.m. reuen, v.s. hrewan. affliger gravement foryrman (Vf1).

b. (attrister) ādimmian (Vf2) ♦ āwe(o)rpan/āwearpan/āwurpan (VF3) ♦ (ge)hrēowan ← ♦ gesǣgan (Vf1) ♦ geunblissian (Vf2) ♦ (ge)unrētan (Vf1) ♦ geunrōtian (ge)unrōtsian (Vf2) ♦ ofhearmian (Vf2) ♦ ofhrēowan (VF2) ♦ ofþyncan (Vf1).

2. s’affliger, vp. āgēomrian (Vf2) ♦ begnornian (Vf2) ♦ besārgian (Vf2) ♦ biterian (Vf2) ♦ c(e)arian > a.m. care, got. karōn, v.h.a. charōn {Vf2} ♦ dǣdbētan (Vf1) ♦ (ge)sārgian, v.h.a. sēragōn {Vf2} ♦ (ge)sorgian (Vf2) > a.m. sorrow, got. saurgan (Vf3), v.n. syrgja (Vf1), v.h.a. sorgēn (Vf3) > all.m. sorgen, v.s. sorgōn ♦ (ge)wēpan/(ge)wǣpan (VF7/Vf1) > a.m. weep, got. wōpjan (Vf1), v.n. œpa (Vf1), wuofan (VF7/Vf1), v.s. wōpian (VF7), v.fr. wēpa (VF7) ♦ gnornian (Vf2), v.s. gnornon ♦ grornian (Vf2) ♦ gyrman/gierman (Vf) ♦ hēofan/hēowan (Vf ou VF7 ?) ♦ sārettan, v.h.a. sērazzan {Vf1} ♦ sīcan æfter (VF1) ♦ sicet(t)an/siccet(t)an (Vf1) ♦ sorgian ymbe/on/for (Vf2) > a.m. sorrow ♦ swōrettan (Vf1) ♦ unswētian (Vf).