affreux

affreux, adj.


1. (qui cause du chagrin) drēorig/drīorig/drēor(e)g > a.m. dreary, v.n. dreyrugr, v.h.a. trurag > all.m. traurig, v.s. drōrag ♦ drēorlic gēomor/gēomur/gīomor, v.s. jāmar ♦ gēomorlic, v.h.a. jāmerlih > all.m. jämmerlich, v.s. jāmarlik, v.fr. jāmerlik ♦ hēaflic sār/swōr > a.m. sore, got. sair, v.n. sár, v.h.a. sēr > all.m. sehr, v.s. sēr, v.fr. sēr ♦ sārlic, v.h.a. sērlīh ♦ sorgful/sorhful > a.m. sorrowful, v.h.a. sorgfol ♦ sorglic/sorhlic, v.h.a. sorglīh ♦ unsǣlig, v.n. ósælligr, v.h.a. unsālig > all.m. unselig ♦ wērig/wēreg/wǣrg > a.m. weary, v.h.a. wōrag/wuarag.


2.
(cruel, terrible) āfor, got. abrs, v.n. æfr ♦ bit(t)er/bit(t)or > a.m. bitter, got. baitrs, v.n. bitr, v.h.a. bittar > all.m. bitter, v.s. bittar ♦ c(e)arful > a.m. careful ♦ carig/ceari(g)/ceareg/cerg > a.m. chary, v.h.a. charag ♦ dēaþlic drōflic earfoþe/earfeþeearfoþlic eg(i)le enge/ange/ænge/onge (ja/jō), got. aggwus (u), v.n. øngr, v.h.a. engi (i), v.s. engi ♦ gedeorfsum gēocorgramlic grimlic, v.n. grimmligr ♦ grim(m)/grym > a.m. grim, v.n. grimmr, v.h.a. grimm (ja/jō) > all.m. grimm, v.s. grim, v.fr. grim ♦ h(e)ard (a/ō) > a.m. hard, got. hardus (u), v.n. harðr (a/ō), v.h.a. hart(i) (ja/jō) > all.m. hart, v.s. hard, v.fr. herd ♦ hearmlic, v.s. harmlīk ♦ hefeful hefelic lāþ > a.m. lo(a)th, v.n. leiðr, v.h.a. leid > all.m. leid, v.s. lēđ, v.fr. leed ♦ mēþe (ja/jō), v.n. móðr, v.h.a. muodi (ja/jō) > all.m. müde, v.s. mōđi ♦ nearu/nearo (wa/wō) > a.m. narrow, v.s. naru ♦ ondrysne/andrysne slīþelicswǣr/swār/swēr, swǣre (ja/jō), v.n. svárr, v.h.a. swāri (ja/jō) > all.m. schwer, v.s. swāri, v.fr. swēre ♦ swǣrlic/swārlic, v.h.a. swārlīh ♦ swȳrige teart > a.m. tart ♦ tēonful torn, v.h.a. zorn > all.m. zorn, v.s. torn ♦ tornlic, v.h.a. zornlīh ♦ þrēanī(e)dlic unhī(e)re/unhē(o)re/unhīore/unhȳre, v.h.a. unhiuri, v.s. unhiuri ♦ weorcsum wītelic/wītiglicwiþertȳme/wiþertīme wrāþ > a.m. wroth, v.n. reiðr, v.h.a. reid, v.s. wrēđ ♦ wrāþlic.


3.
(laid, hideux) fūl > a.m. foul, got. fūls, v.n. fúll, v.h.a. fūl > all.m. faul, v.s. fūl, v.fr. fūl ♦ unfæger > a.m. unfair, got. unfagrs.


4.
(obscène, horrible) sc(e)andlic, v.h.a. scantlīh ♦ wamm/wem(m)/wæm, got. gawamms, v.s. wamm.