découvrir

découvrir, vt.


1. (mettre à découvert) unāwrēon (VF1) ♦ unþeccan (Vf1) ♦ unwrēon (VF1/2). (retirer ce qui recouvre) onwrēon/anwrēon (VF1/2), v.h.a. intrīhan (VF1).


2.
(rencontrer, trouver) begi(e)tan/bigytan > a.m. beget, got. bigitan, v.h.a. bigezzan {VF5}, v.s. bigetan ♦ fandian, v.h.a. fantōn > all.m. fahnden {Vf2}, v.s. fandōn, v.fr. fandia ♦ (ge)findan > a.m. find, got. finþan, v.n. finna, v.h.a. findan > all.m. finden {VF3}, v.s. findan, v.fr. finna ♦ (ge)mētan, mettian > a.m. meet, got. gamōtjan, v.n. mœta {Vf1}, v.s. mōtian, v.fr. mēta (Vf1) ♦ (ge)mittan (Vf) ♦ inbegietan (VF5) ♦ infindan (VF3) ♦ onfindan, v.h.a. antfindan > all.m. empfinden {VF3} ♦ on(ge)mētan (Vf1).


3.
(trouver, détecter) āfindan (VF3) ♦ āparian (Vf2) ♦ ārā(c)sian (Vf2) ♦ gemētan, got. gamōtjan {Vf1} ♦ geni(o)man/genyman (VF4) ♦ onfindan ←. (UN MOYEN, etc.) āredian (Vf2) ♦ geredian/gerædian. découvrir en examinant/en réfléchissant (ge)findan ← ♦ gemētan ← ♦ onfindan ←. découvrir en recherchant (traquer) āspyrian/āsperian/āspirian (Vf1) ♦ (ge)findan ← ♦ (ge)mētan ← ♦ ofspyrian (Vf1). découvrir par hasard (ge)mētan ←. découvrir par l’expérience āredian (Vf2) ♦ gecunnian (Vf2) ♦ gemētan ←. non découvert unāfunden.


4.
(apprendre) āgitan/āgytan (VF5). découvrir en enquêtant nēosan (Vf1), v.n. nýsa (Vf), v.s. niusian ♦ nēosian/nēasian (Vf2), v.s. niusōn. découvrir en interrogeant geāscian/geācsi(g)an/geāhsian/geāxian/geāxig(e)an > a.m. ask (Vf2) ♦ gefrignan/gefrīnan (VF3), v.s. gifregnan.