délivrer

délivrer, vt.


1. (libérer) ādōn (of) (-mi) ♦ ālȳsan/ālēsan/ālīesan (æt/from/of) (Vf1) ♦ bedǣlan/bedēlan (Vf1) ♦ befrēogan (Vf) ♦ forlǣtan (ūt) (VF7) ♦ (ge)frēogan (Vf), frīa (Vf2) > a.m. free, got. frijōn (Vf2), v.n. frjá, v.s. friohan, v.fr. friaia/fr(a)ia ♦ gelangian (Vf2) ♦ onlīesan/onlȳsan/onlēsan (Vf1) ♦ unbindan/onbindan/anbindan/inbindan > a.m. unbind, got. andbindan, v.h.a. intpintan > all.m. entbinden {VF3}, v.s. antbindan ♦ unlīesan/unlȳsan/unlēsan (Vf1).


2.
(sauver de) āfrēon (Vf) ♦ ā(h)reddan/āriddan (æt/on/fram) (Vf1) ♦ ālǣdan (Vf1) ♦ ālǣtan/ālētan (VF7) ♦ ālȳsan ← ♦ ālynian/āleonian (Vf2) ♦ ālynnan/ālinnan (VF3) ♦ ānerian (Vf1) ♦ ætbregdan/ætbrēdan (VF3) ♦ (ge)dōn fram (-mi) ♦ (ge)frēogan ← ♦ gefriþian/gefreoþian (Vf2) ♦ gelæccan of (Vf1) ♦ (ge)lī(e)san/(ge)lēsan/(ge)lȳsan, got. lausjan, galasjan, v.n. leysa, v.h.a. lōsen > all.m. lösen {Vf1}, v.s. lōsian, v.fr. lēsa ♦ (ge)nerian/(ge)ner(i)gan, got. (ga)nasjan, v.h.a. nerian > all.m. nähren, v.s. nerian, v.fr. nera {Vf1} ♦ hreddan, v.h.a. (h)retten > all.m. retten {Vf1}, v.fr. hredda/reda ♦ ūt gedōn (-mi) ♦ ūt niman (VF4) ♦ ūt oþbregdan/oþbrēdan (VF3) ♦ wiþferian (Vf1).


3.
(racheter) (ge)bycgan/(ge)bicg(e)an (Vf1) ♦ (ge)frēogan ← ♦ (ge)frēolsian/frylsian (Vf2) ♦ (ge)hǣlan/(ge)hēlan > a.m. heal, got. (ga)hailjan, v.n. heila, v.h.a. heilan > all.m. heilen {Vf1} ♦ (ge)lī(e)san ←.


4.
(remettre, donner) ālī(e)fan/ālȳfan/ālēfan (Vf1) ♦ āscūfan/āscēofan (VF2) ♦ (ge)gi(e)fan/gyfan/geofan/giofan > a.m. give, got. giban, v.n. gefa, v.h.a. geban > all.m. geben, v.s. geƀan, v.fr. ieva {VF5} ♦ (ge)sellan/(ge)syllan/sillan > a.m. sell, got. (ga)saljan, v.n. selja, v.h.a. sellan {Vf1}, v.s. sellian, v.fr. sella (Vf1) ♦ handa weorpan (VF3). délivrer un message ǣrend secgan (Vf3).