demeurer

demeurer, vi.


1. (rester quelque part) ætsittan (VF5). (rester en place/en position) ābīdan (VF1) > a.m. abide ♦ (ge)bīdan/(ge)bȳdan, got. gabeidan {VF1} ♦ geþolian (Vf2) ♦ h(e)aldan/heoldan > a.m. hold, got. haldan, v.n. halda, v.h.a. haltan > all.m. halten, v.s. haldan, v.fr. halda {VF7} ♦ oþstandan (VF6) ♦ se(o)mian/siomian, v.h.a. gisemōn {Vf2}. (ne pas être détruit) ætstandan (VF6) ♦ āstandan (VF6).


2.
(habiter) bū(g)ian/būwian (Vf2), v.n. byggva/byggja (Vf1) ♦ dwellan (Vf1) > a.m. dwell, v.h.a. twalōn (Vf2) ♦ eftsittan (VF5) ♦ (ge)būan/būg(e)an/būn/bȳan (VF7/Vf3), got. bauan (VF7), v.n. búa (VF7), v.h.a. bū(w)an (Vf1) > all.m. bauen, v.s. būan (Vf1), v.fr. buwa/bowa ♦ (ge)eardi(g)an/eardigean/eordian/ærdian, v.s. ardōn {Vf2} ♦ (ge)inbūan (Vf3) ♦ (ge)libban (Vf3) ♦ geondeardian (Vf2) ♦ (ge)sittan > a.m. sit, got. (ga)sitan, v.n. sitja, v.h.a. (gi)sizzen > all.m. sitzen, v.s. sittian, v.fr. sitta {VF5} ♦ (ge)wīcian (Vf2) ♦ (ge)wunian (Vf2), v.h.a. (gi)wonēn (Vf3) > all.m. wohnen, v.s. (gi)wonōn/wunōn, v.fr. wona/wuna ♦ ineardian (Vf2) ♦ oneardian (Vf2) ♦ onwunian (Vf2) ♦ þurhwunian (Vf2), v.h.a. thuruhwonēn (Vf3) ♦ wīcnian (Vf2).