agiter

agiter, v.


1. vt. a. (secouer) ābifian/ābeofian (Vf2) ♦ ācwacian (Vf2) ♦ ācweccan (Vf1) ♦ bliccettan (Vf), v.h.a. blechazan ♦ cwacian (Vf2) > a.m. quake ♦ floterian/flotorian (Vf2) ♦ (ge)bifian/(ge)beofian/(ge)byfian (Vf2), v.n. bifask (Vf1/2), v.h.a. bibēn (Vf3) > all.m. beben, v.s. biƀōn, v.fr. beva ♦ (ge)cweccan (Vf1) ♦ hrisian/hrysian (Vf1), v.s. hrisian ♦ sc(e)acan (VF6) > a.m. shake, v.n. skaka, v.s. skakan ♦ sprangettan (Vf1) ♦ sprēawlian (Vf2) > a.m. sprawl ♦ wagian > a.m. wag, v.h.a. wagōn {Vf2}.

b. (LA MER) (ge)drēfan/(ge)drǣfan, got. drōbjan, v.h.a. truoben > all.m. trüben {Vf1}, v.s. drōƀian/druovan ♦ (ge)wrēgan, got. wrōhjan, v.n. rœgja (Vf), v.h.a. ruogen > all.m. rügen {Vf1}, v.s. wrōgian, v.fr. wrōgia/wrēia.

c. (brandir) brogdettan/broddetan/brēdettan (Vf) ♦ wifrian (Vf) ♦ windan > a.m. wind, got. windan, v.n. vinda, v.h.a. wintan > all.m. winden {VF3}, v.s. windan, v.fr. winda.

d. (causer de l’émotion) āhrisian (Vf2) ♦ āhwettan (Vf1) ♦ āstyrian/āstirian/āsterian (Vf1/2) ♦ āweccan/āwæccan > a.m. awake, v.h.a. arwecken/arwehhan/erwehhan > all.m. erwecken {Vf1} ♦ āwreccan (Vf1) ♦ gefȳsan (Vf1) ♦ (ge)gremian/(ge)gremman/(ge)grymman, got. gramjan, v.n. gremja, v.h.a. gremman {Vf1} ♦ (ge)hwettan (Vf1) > a.m. whet, got. gaƕatjan (Vf1), v.n. hvetja (Vf), v.h.a. hwazzan (Vf1) > all.m. wetzen ♦ (ge)styrian/(ge)stirian > a.m. stir (Vf1), v.h.a. stōran > all.m. stören ♦ (ge)weccan, v.n. vekja, v.h.a. wecchan > all.m. wecken {Vf1} ♦ indrencan (Vf1) ♦ onǣlan/anǣlan (Vf1) > a.m. anneal ♦ onbryrdan mid/tō (Vf) ♦ onhrēran/onhrǣran (Vf1) ♦ onstyrian (Vf1) ♦ rǣran/rēran > a.m. rear, v.n. reisa {Vf1} ♦ ūp ārǣran (Vf1).

e. (inquiéter, tourmenter) (ge)dreccan (Vf1) ♦ (ge)unstill(i)an (Vf) ♦ onhrēran/onhrǣran (Vf1) ♦ onstyrian (Vf1) ♦ onwendan (Vf1) ♦ tȳnan/tīnan (Vf) ♦ unȳþ(g)ian/unīþian.

2. s’agiter, vp. a. (OBJETS) (ge)winnan > a.m. win, got. gawinnan, v.n. vinna, v.h.a. (gi)winnan > all.m. gewinnen {VF3}, v.s. (ge)winnan, v.fr. winna. s’agiter au vent (BANNIÈRE, etc.) hwe(a)rfian/hweorfian, got. ƕarbōn, v.h.a. (h)warbōn, v.s. hwarƀōn {Vf2} ♦ windan ←.

b. (MER) (ge)drēfan ← ♦ (ge)wealcan (VF7) ♦ (ge)wrēgan (Vf1) ♦ mōdig(i)an (Vf2) ♦ on wealcan (VF7) ♦ weallan (VF7) > a.m. well, v.n. vella (Vf1), v.h.a. wallan (VF7) > all.m. wallen, v.s. wallan, v.fr. walla ♦ windan ← ♦ ymbswāpan (VF7).