détail

détail, n.


stæf (m. a) > a.m. staff, v.n. stafr (m.), v.h.a. stap > all.m. Stab. en détail, loc. adv. smēagendlīcesmēalīce smēaþanclīce. examiner en détail tōsmēa(ga)n (Vf2) ♦ þurhscrīþan (VF1) ♦ þurhsēcan, v.h.a. durhsuohhan > all.m. durchsuchen{Vf1} ♦ þurhsmūgan (VF2).