déterminer

déterminer, v.


1. vt.a. (décider, fixer) ārǣdan/ārēdan (VF7/Vf1) ♦ āstihtan (Vf1) ♦ gecweþan, v.h.a. giquedan {VF5} ♦ (ge)dēman > a.m. deem, got. (ga)dōmjan, v.n. dœma, v.h.a. tuomian {Vf1}, v.s. dōman/duomian, v.fr. dēma (Vf1) ♦ gefæstnian (Vf2) ♦ gerǣdan (VF7/Vf1), got. (ga)raidjan (Vf1), v.n. greiða ♦ gestihtan (Vf1) ♦ (ge)tēon/(ge)tīon (Vf2) ♦ we(a)ldan (VF7) > a.m. wield, got. waldan (VF7), v.n. valda (anomal), v.h.a. waltan (VF7) > all.m. walten, v.s. waldan, v.fr. walda (VF7).

b. déterminer qq. à befēolan, v.h.a. bifelhan > all.m. befehlen {VF3} ♦ brecan > a.m. break, got. brikan, v.h.a. brehhan > all.m. brechen, v.s. brekan {VF4}, v.fr. breka (VF4/5) ♦ drīfan/drȳfan > a.m. drive, got. dreiban, v.n. drífa, v.h.a. trīban > all.m. treiben {VF1}, v.s. drīƀan, v.fr. drīva (VF1) ♦ (ge)bǣdan, got. (ga)baidjan, v.n. beiða, v.h.a. beiten {Vf1}, v.s. bēdian ♦ gecierran on/tō (Vf1) ♦ (ge)þrafian (Vf2) ♦ inbecweþan (VF5) ♦ mynd(i)gian (Vf2) ♦ mynegian (Vf2) ♦ scyhtan (Vf) ♦ tōscūfan (VF2).

c. (causer, occasionner) berēnian (Vf2) ♦ forþgecīgan (Vf1) ♦ forþ(ge)clipian/forþ(ge)clypian (Vf2) ♦ fullfremman (Vf1) ♦ gecræftan (Vf) ♦ gedōn (-mi), v.s. gidōn ♦ gefēran (Vf1) ♦ (ge)macian > a.m. make, v.h.a. mahhōn > all.m. machen, v.s. makōn, v.fr. makia {Vf2} ♦ wegan > a.m. weigh, got. gawigan, v.n. vega, v.h.a. wegan {VF5}.

2. se déterminer à, vp. (ge)hogian, v.n. huga {Vf2} ♦ (ge)hycgan/(ge)hicgan/(ge)higgan (Vf3), got. hugjan (Vf1), v.n. hyggja (Vf1), v.h.a. huggen (Vf1), v.s. (gi)huggian (Vf3) ♦ (ge)teoh(h)ian/(ge)ti(o)hhian/tyhhian, v.h.a. gizehōn {Vf2} ♦ (ge)þenc(e)an > a.m. think, got. þagkjan, v.n. þekkja, v.h.a. thenken/denken > all.m. denken, v.s. thenkian, v.fr. thenka/thendza {Vf1} ♦ (ge)þingian, v.h.a. dingōn > all.m. dingen {Vf2}, v.s. thingōn, v.fr. thingia ♦ rǣde niman (VF4).