dire

dire, vt.


1. (exprimer, déclarer) a. ācweþan (VF5) ♦ āsecgan/āsæcgan (Vf3) ♦ āsingan (VF3) ♦ āsprecan (VF5) ♦ becweþan (VF5) > a.m. bequeath ♦ besprecan (VF5) > a.m. bespeak, v.h.a. bisprehhan > all.m. besprechen ♦ dǣlan/dēlan > a.m. deal, got. dailjan, v.n. deila, v.h.a. teilan > all.m. teilen {Vf1}, v.s. dēlian/deilan, v.fr. dēla (Vf1) ♦ forlǣtan forþ/ūt (VF7) ♦ (ge)cweþan/(ge)cueþan, got. qiþan, v.n. kveða, v.h.a. quedan, v.s. queđan, v.fr. quetha/queda/quan {VF5} ♦ (ge)mǣlan, v.n. mæla, v.h.a. mahalen {Vf1} ♦ (ge)mǣnan > a.m. mean, got. (ga)gamainjan, v.h.a. (gi)meinan > all.m. meinen {Vf1}, v.s. (gi)mēnian, v.fr. mēna ♦ (ge)spellian (Vf2), got. (ga)spillōn (Vf2), v.n. spjalla, v.h.a. -spellōn (Vf2) ♦ (ge)sp(r)ecan/(ge)spræcan (VF5) > a.m. speak, v.h.a. sprehhan/spehhen (VF4) > all.m. sprechen, v.s. sprekan (VF4), v.fr. spreka (VF5) ♦ (ge)wurdlian (Vf) ♦ geyppan (Vf) ♦ hlē(o)þrian (Vf2) ♦ maþelian/maþolian/mæþlan/meþlan (Vf2), got. maþljan (Vf1) ♦ onsendan/ansendan (Vf1) ♦ ontȳnan mūþ (Vf1) ♦ ontȳnan weoloras (Vf1) ♦ secg(e)an/sæcgan/sagian > a.m. say, v.n. segja, v.h.a. sagēn > all.m. sagen, v.s. seggian {Vf3}, v.fr. sega/sedsa (Vf1) ♦ tōdǣlan/tōdēlan, got. disdailjan, v.h.a. ziteilen > all.m. zerteilen {Vf1}, v.s. tedēlian, v.fr. tōdēla ♦ tōscē(a)dan, v.h.a. zisceidan {VF7} ♦ tōþum ontȳnan (Vf1) ♦ þingian, v.h.a. dingōn > all.m. dingen {Vf2}, v.s. thingōn, v.fr. thingia ♦ wrecan (VF5) > a.m. wreak, got. wrikan (VF5), v.n. reka (VF5), v.h.a. rehhan (VF4) > all.m. rächen, v.s. wrecan, v.fr. wreka (VF5) ♦ ymbsprecan (VF5). difficile à dire earfoþrecce. non dit ungecȳdunsǣd/unsægd. pour ainsi dire sumes onlīce swāswilce/swelce.

b. dire des injures forcweþan (VF5). dire du mal ācursian (Vf) ♦ forsp(r)ecan (VF5) ♦ gremian/gremman/grymman, got. gramjan, v.n. gremja, v.h.a. gremian > all.m. grämen {Vf1} ♦ hearmcwe(o))delian/hearmcwidolian (Vf2) ♦ hearmcweþan (VF5) ♦ hearmcwiddian (Vf2) ♦ hēlan/hoelan (Vf) ♦ hi(e)rwan/hyrwan/herwan, v.h.a. harwian {Vf1} ♦ lǣþan (Vf), v.n. leiða (Vf1), v.h.a. leidan (Vf1), leidēn (Vf3) ♦ onhyscan/onhiscan (Vf) ♦ slītan > a.m. slit, v.n. slíta, v.h.a. slīzan > all.m. schleissen, v.s. slītan, v.fr. slītan {VF1} ♦ tēoncwidian (Vf1/2) ♦ tēonian/tȳnian (Vf2), v.s. gitiunean, v.fr. tiuna/tiona ♦ teran mid wordum (VF4) ♦ tōmældan/tōmeldan (Vf) ♦ wiþsprecan (VF5). dire beaucoup de mal de unhi(e)rwan/unhyrwan (Vf1). dire en peu de mots (h)radian/hr(e)aþian (Vf2). dire la messe (ge)mæssian (Vf2) ♦ mæssesang dōn (-mi). dire la vérité sōþsecgan (Vf3). dire qqch. d’inexact lēogan > a.m. lie, got. liugan, v.n. ljúga, v.h.a. liogan > all.m. lügen {VF2}, v.s. liogan, v.fr. liaga (VF2). dire trop de choses ofersprecan (VF5), v.h.a. ubarsprehhan (VF4).

2. (informer, apprendre) ābēodan (VF2) ♦ ānemnan (Vf1) ♦ becweþan ← ♦ berecc(e)an (Vf1) ♦ dēman > a.m. deem, got. dōmjan, v.n. dœma, v.h.a. tuomjan {Vf1}, v.s. dōman/duomian, v.fr. dēma (Vf1) ♦ (ge)cennan/gecænnan/cynnan/cinnan (Vf1), got. kannjan (Vf1), v.n. kenna, v.h.a. kannjan/chennan, v.s. kennian, v.fr. kanna/kenna ♦ gecnāwan (VF7) ♦ (ge)meldan (Vf1) ♦ (ge)meldian (Vf2), v.h.a. meldōn (Vf2) > all.m. melden, v.s. meldōn ♦ gerec(c)an/gereccean/gehræcan (Vf1) ♦ (ge)secg(e)an ← ♦ (ge)tellan > a.m. tell, v.n. telja, v.h.a. zellan > all.m. zählen, v.s. tellian {Vf1}, v.fr. tella ♦ gewīt(e)gian/gewītigian (Vf2) ♦ scīran/scȳran, v.n. skíra {Vf1}. faire dire/envoyer dire à qq. onbēodan, got. anabiudan, v.h.a. inbiotan, v.s. anbiodan {VF2}. d’après ce que j’ai entendu dire mīne gefrǣge.

3. vouloir dire (signifier, avoir le sens de) (ge)mǣnan ← ♦ swēgan (Vf).