discours

discours, n.


1. (allocution) gesprǣc (nt.), v.h.a. gisprāche ♦ mæþelcwide/meþelcwide (m. i) ♦ mæþelword/meþelword (nt. a) ♦ sagu (f.), v.n. saga (f. ōn), v.h.a. saga (f. ō et ōn) > all.m. Sage ♦ sp(r)ǣc/sp(r)ēc > a.m. speech, v.h.a. sprāhha > all.m. Sprache {f. ō}, v.s. sprāka, v.fr. sprēke ♦ sprǣce (f.), v.fr. sprētse ♦ tōsprǣc (f. ō) ♦ word > a.m. word, got. waurd, v.n. orð, v.h.a. wort > all.m. Wort, v.s. word, v.fr. (w)ord {nt. a} ♦ wordcwide (m. i), v.s. wordquidi ♦ wordlāc (nt. a). (paroles) cwide/cuide/cwede/cwyde/cwyþe (m. i), v.n. kviðr, v.h.a. quidi/quiti (m. i), v.s. quidi (m.). discours bien articulé/méthodique gelōgod sprǣc (f. ō). discours dans un conseil rǣdels (m. a et f.) > a.m. riddle, v.h.a. rādisle > all.m. Rätsel. discours fort ellensprǣc (f. ō). discours guerrier hildespel (nt. a). discours inopportun/mal venu untīdsp(r)ǣc (f. ō). discours magnifique þrȳþword (nt. a). discours noble rihtspell (nt. a) ♦ þrȳþword (nt. a). discours préparé getyngnes/getingnes (f. jō). premiers mots d’un discours frumsprǣc (f. ō).


2.
partie du discours (GRAMM.) dǣl (m. i) > a.m. deal, got. dails (f. i), v.n. deill (m.), v.h.a. teil/deil (m. et nt. en a), v.s. dēl/deil (m.), v.fr. dēl (m. i) ♦ hī(e)w/hȳw/hēo(w)/hīow (nt. a) > a.m. hue, got. hiwi (nt. ja), v.n. hý.