district

district, n.


1. (région administrative) boldgetæl (nt. a) ♦ eorþe (f. ōn), eorþ > a.m. earth, got. airþa, v.n. jǫrð (f. i), v.h.a. erda > all.m. Erde {f. ō}, v.s. erđa (f.), v.fr. irthe/erthe/erde (f. ōn) ♦ folde (f. ōn), v.n. fold, v.s. folda (f.) ♦ lǣþ/lēþ (nt.) > a.m. lathe, v.n. láð ♦ scīr (f. ō) > a.m. shire, v.h.a. scīra. district d’un confesseur rihtscriftscīr (f. ō) ♦ scriftscīr (f. ō). district fiscal manung (f. ō) ♦ sōcn (f.), got. sōkns (f. i), v.n. sókn (f.), v.h.a. sōhni ♦ tollscīr (f. ō). district fiscal dans le Kent sūlung. district frontalier gemǣre/gemēre/gemeare (nt.). district où officie un prêtre mæsseprēostscīr (f. ō) ♦ prēostscīr (f. ō). district sous autorité folgoþ/folgaþ (m. a) ♦ hī(e)rnes/hȳrnes/hērnes (f. jō).


2.
(région, zone) dǣl (m. i) > a.m. deal, got. dails (f. i), v.n. deill (m.), v.h.a. teil/deil (m. et nt. en a), v.s. dēl/deil (m.), v.fr. dēl (m. i) ♦ ende (m. ja) > a.m. end, got. andeis (m. ja et i), v.n. endi(r) (m. ja), v.h.a. enti/anti (m. et nt. ja) > all.m. Ende, v.s. endi (m. et nt.), v.fr. enda/ende ♦ geard > a.m. yard (m. a), got. gards (m. i), v.n. garðr (m. a), v.h.a. gart (m. a), v.s. gard (m.), v.fr. garda (m.) ♦ læppa/lappa (m. an) > a.m. lap, v.h.a. lappa (f.), lappo (m.) > all.m. Lappen, v.s. lappo, v.fr. lappa ♦ scēat (m. a), v.n. skaut (nt.), v.h.a. scōz (m. et nt. a), scōza (f.) > all.m. Schoss, v.fr. skāt.