division

division, n.


1. (partage, séparation) āsyndrung (f. ō) ♦ dǣl (m. i) > a.m. deal, got. dails (f. i), v.n. deill (m.), v.h.a. teil/deil (m. et nt. en a), v.s. dēl/deil (m.), v.fr. dēl (m. i) ♦ gedāl (nt. a) ♦ tōdāl/tōdǣl (nt.) ♦ tōscēad (nt.) ♦ tōscēadednes (f. jō) ♦ tōslūping (f. ō) ♦ tōwes(en)nes/tōwisnes (f. jō) ♦ twǣming (f. ō) ♦ twislung (f. ō).


2.
(partie, section) dǣl ← ♦ fæt (nt. a) > a.m. vat, v.n. fat, v.h.a. faz (nt. a) > all.m. Fass, v.s. fat (nt.), v.fr. fet ♦ gescēad/gescād (nt.), v.h.a. (gi)skeit, v.s. giskēd ♦ part (m. a) > a.m. part ♦ tōdāl ← ♦ tōdǣl(ed)nes (f. jō).


3.
(ADMINISTRATION) division administrative d’un comté (± canton) hundred (nt.) > a.m. hundred. division administrative du comté d’York (« riding ») þrīþing. division administrative du Kent (contenant plusieurs « hundred ») lǣþ/lēþ (nt.) > a.m. lathe, v.n. láð. division territoriale égale au dixième d’un « canton » tēoþung/tēoþing (f. ō) > a.m. tithing.


4.
(UNITÉ MILITAIRE) ende (m. ja) > a.m. end, got. andeis (m. ja et i), v.n. endi(r) (m. ja), v.h.a. enti/anti (m. et nt. ja) > all.m. Ende, v.s. endi (m. et nt.), v.fr. enda/ende ♦ hēap (m. a) > a.m. heap, v.h.a. houf > all.m. Haufe(n), v.s. hōp, v.fr. hāp ♦ here, got. harjis, v.n. herr, v.h.a. heri > all.m. Heer, v.s. heri, v.fr. hiri/here {m. ja}.


5.
(discorde, etc.) geter (nt.) ♦ tōdāl ← ♦ tōdrǣfnes (f. jō) ♦ tōslītnes (f. jō) ♦ tōtwǣmednes (f. jō) ♦ tōwes(en)nes ← ♦ twīrǣdnes/twīrēdnes/twīrȳdnes (f. jō) ♦ twīsehtnes (f. jō) ♦ ungerād/ungerǣd (nt.) ♦ ungerǣdnes/ungerādnes (f. jō) ♦ ungesibsumnes (f. jō) ♦ un(ge)þwǣre/un(ge)þwēre/un(ge)twǣre (nt.) ♦ un(ge)þwǣrnes/un(ge)hwērnes (f. jō) ♦ unseht/unsæht (m., f. et nt.) ♦ unsibb (f. jō), v.h.a. unsippe ♦ unsōm (f.). créer la division tōscē(a)dan, v.h.a. zisceidan {VF7}.