dixième

dixième, adj. et n.


1. adj. num. et n. tē(o)þa/teogoþa/teogeþa/teigþa > a.m. tenth, got. taihunda, v.n. tíundi, v.h.a. zehanto > all.m. zehnte, v.s. tehando, v.fr. tiānda/tiēnde.


2.
n. (FRACTION) tēoþa tēoþa dǣl (m. i). donner un dizième teogoþian/tēoþian/te(i)gþian (Vf2) > a.m. tithe ♦ tīþe fremian (Vf2).