douleur

douleur, n.


1. (douleur physique)a. æce/ace/ece (m.) > a.m. ache ♦ angnes (f. jō) ♦ angsumnes (f. jō) ♦ earfoþe/earfeþe (nt. ja), got. arbaiþs (f. i), v.n. erfiði (nt. ja), v.h.a. arabeit (f. i) > all.m. Arbeit, v.s. arbeit (f.), arbeithi/arbeidi/arvit (nt.), v.fr. arbe(i)d (nt.) ♦ earfoþlicnes (f. jō) ♦ earfoþnes (f. jō) ♦ gewinn (nt. a), v.h.a. giwin > all.m. Gewinn, v.s. gewin ♦ nearones/nearunes (f. jō) > a.m. narrowness ♦ sār/swōr > a.m. sore, got. sair, v.n. sár, v.h.a. sēr {nt. a}, v.s. sēr, v.fr. sēr ♦ sārnes (f. jō) > a.m. soreness ♦ ungescrēpnes (f. jō) ♦ wærc/wræc (m.) ♦ wærcsār (nt. a) ♦ wīte (nt. ja), v.n. víti, v.h.a. wīz(z)i (nt. ja), v.s. wīti, v.fr. wīte. douleurs grennung (f. ō) ♦ þrōwung (f. ō). en extrême douleur forþegide. sans douleurs unsār.

b. douleur à l’œil ēagece (m.) > a.m. eye-ache ♦ ēagwærc/ēagwræc (nt. a). douleur à l’oreille ēarwærc (nt. a). douleur à la cuisse bānece (m.) ♦ þēohece (m.) ♦ þēohwærc/þēohwræc (m.). douleur à la hanche hyp(e)wærc/hyp(e)werc (m. ?). douleur à la rate miltewærc/miltwræc (m.). douleur aigüe fǣrstice (m.) ♦ gār (m. a), v.n. geirr, v.h.a. gēr (m. a), v.s. gēr (m.) ♦ pungetung (f. ō) ♦ spere (nt. i) > a.m. spear ♦ (ge)stice (m.) > a.m. stitch, got. stiks (m. i), v.h.a. stih (m.) > all.m. Stich. douleur aigüe interne instice (m.). douleur au côté sīdece (m.) ♦ sticādl (f. ō) ♦ sticwærc (m.). douleur au foie liferwærc (m.). douleur au pied fōtece (m.) > a.m. foot-ache ♦ fōtwærc (nt. a). douleur au postérieur endwerc (nt. a). douleur brûlante sārwilm/sārwylm (m. i). douleur cardiaque heortece (m.) > a.m. heartache ♦ heortwærc (m.). douleur cuisante blōt (nt.), v.n. blót (nt.) ♦ smeortung (f. ō) ♦ tend(l)ing (f. ō). douleur cuisante dans la tête hēafodwylm (m. i). douleur d’estomac hriftēung (f. ō) ♦ hrifwerc/hrifwærc/hrifwirc (m.) ♦ magan ādl (f. ō) ♦ magan untrumnes (f. jō) ♦ ryselwærc (m.) ♦ wambādl (f. ō) ♦ wambe coþu (f. ō). douleur d’une blessure dolwīte (nt. ja). douleur dans la bouche mūþsār (m. a). douleur dans la poitrine brēostwærc (nt. a). douleur dans la tête hēafodece (m.) > a.m. headache ♦ hēafodsār (m. a) ♦ hēafodwærc (m.). douleur dans la vessie blædderwærc (m.). douleur dans le cou healswærc (m.) ♦ swēorwærc (m.). douleur dans le genou cnēosār (nt. a) ♦ cnēo(w)wærc (nt. a). douleur dans les épaules sculdorwærc (m.). douleur dans les membres leoþusār (nt. a) ♦ liþwærc (m.). douleur dans les reins lendenece (m.). douleur due à un coup dynt (m.) > a.m. dint, v.n. dyntr/dyttr (m.), dynta (f.). douleur extrême clæmnes (f. jō) ♦ cwe(a)lm/cwælm/cwylm (m. a) > a.m. qualm, v.h.a. qualm > all.m. Qualm, v.s. qualm (m.) ♦ cwylming (f. ō) ♦ cwylmnes/cwealmnes (f. jō) ♦ (ge)dreccednes (f. jō) ♦ gedrecenes (f. jō) ♦ nī(e)dbād/nēdbād/nȳdbād (f. ō) ♦ þrǣstung/þrǣsting (f. ō). douleur inflammatoire þēorwærc (m.). douleur interne inbend (f. jō et m. i) ♦ instice (m.) ♦ inwærc/inwræc (m.). douleur lombaire lendenece (m.). douleur osseuse bānwærc (nt. a).

2. (chagrin, peine) biternes (f. jō) ♦ hreþerbealu/hreþerbealo (nt. wa) ♦ hygesorg/hygesorh (f. ō) ♦ langung (f. ō) > a.m. longing ♦ mōdsorg/mōdsorh (f. ō) ♦ murc(n)ung (f. ō) ♦ murnung (f. ō) ♦ tēaras (m. pl. a) > a.m. tears ♦ torn, v.h.a. zorn > all.m. Zorn {nt. a}, v.s. torn ♦ wēa/wāwa, v.h.a. wēwo {m. an}, v.s. wē. grande douleur bealusorg/bealosorg (f. ō) ♦ (e)aldorcearu (f. ō) ♦ sorgc(e)aru/sorhcearu (f. ō). accabler/écraser de douleur sen(c)gan/sæn(c)gan (Vf1) > a.m. singe, v.fr. senga ♦ sēoþan/sȳþan > a.m. seethe, v.n. sjóða, v.h.a. siodan > all.m. sieden, v.fr. siatha {VF2} ♦ tōbrȳtan/tōbrītan (Vf) ♦ tōteran, got. distairan {VF4}. plongé dans la douleur gēomor/gēomur/gīomor, v.s. jāmar ♦ gēomorlic, v.h.a. jāmerlih > all.m. jämmerlich, v.s. jāmarlik, v.fr. jāmerlik ♦ murcenmurnende rēonigrēotig sorgiende.

3. (tourment, supplice) angnes (f. jō) ♦ cringwracu (f. ō) ♦ cwylming (f. ō) ♦ cwylmnes/cwealmnes (f. jō) ♦ firen/fyren (f. ō), got. fairina (f. ō), v.n. firn (nt. pl.), v.h.a. virina (f. ō), v.s. firina (f.), v.fr. firne/ferne (f.) ♦ morþor > a.m. murder, got. maurþr {nt. a} ♦ pīn (f.), v.n. pín, v.h.a. pīna, v.s. pīna, v.fr. pīne ♦ pīnnes (f. jō) ♦ sūs(e)l (f. et nt.) ♦ we(o)rc/worc (nt. a) > a.m. work, v.n. verk, v.h.a. werah/ werc (nt. a) > all.m. Werk, v.s. werk, v.fr. werk ♦ wracu/wraco/wrecu (f. ō), got. wrakja (f. jō), v.s. wraka/wreka ♦ wræc > a.m. wrack (nt. a).