échapper

échapper, v.


1. vi.a. (À UN DANGER) beswician (Vf2) ♦ gedī(e)gan/gedȳgan/gedēg(e)an (Vf1) ♦ (ge)nesan, got. ganisan, v.h.a. ginesan > all.m. genesen {VF5}, v.s. ginesan. (À UN ENNEMI) gedī(e)gan ←. échapper à la mort ealdre gedīgan (Vf1) ♦ fēore gedīgan (Vf1) ♦ gefaran feorh (VF6) ♦ mid līfe gedīgan (Vf1). échapper à la mort spirituelle gelibban (Vf3). échapper à l’attention de qq. missan (Vf) > a.m. miss, v.n. missa (Vf1), v.h.a. missen > all.m. missen, v.fr. missa. fait d’échapper à une menace swice (m. ja).

b. laisser échapper ālǣtan/ālētan (VF7). (UN SECRET) mūþettan (Vf1). laissant échapper de l’air (SOUFFLET) blāwende.

2. s’échapper, vp.a. (s’évader) ābrecan (ūt) (VF4) ♦ āweg(e) cuman (VF4) ♦ āweg tengan (Vf) ♦ ætberstan/atberstan (VF3) ♦ ætfaran (VF6) ♦ æthlēapan (VF7) ♦ æti(e)rnan ūt (VF3) ♦ ætscēotan (VF2) ♦ ætwindan (VF3) ♦ cuman āweg/of (VF4) ♦ flēogan/flīogan (VF2) > a.m. fly, v.n. fljúga (VF2), v.h.a. fliogan (VF1)> all.m. fliegen, v.fr. fliaga ♦ forflēon (VF2) ♦ (ge)būgan (fram/of) (VF2) ♦ (ge)flēo(ha)n > a.m. flee, got. þliuhan, v.n. flýja, v.h.a. fliohan > all.m. fliehen {VF2}, v.s. fliohan, v.fr. flīa ♦ inflēon (VF2) ♦ ofer bæc būgan (VF2) ♦ oferflēon (VF2) ♦ onweg losian (Vf2) ♦ oþberstan (ūt) (VF3) ♦ oþfaran (VF6) ♦ oþgān (-mi) ♦ oþhlēapan (VF7) ♦ oþi(e)rnan/oþyrnan/oþrinnan {VF3} ♦ oþsc(e)acan (VF6) ♦ oþscēotan (VF2) ♦ oþwindan/oþwendan (VF3) ♦ wiþfaran (VF6). s’échapper à la nage oþswimman/oþswymman (VF3) ♦ ūt ætswimman (VF3). s’échapper à la rame oþrōwan (VF7). s’échapper complètement fullflēon (VF2).

b. (jaillir) āberstan ūt (VF3) ♦ ābrecan (ūt) (VF4) ♦ āspringan/āspryngan/āsprincan (VF3) ♦ ætspringan (VF3) ♦ forþblǣstan forþblāwan (VF7) ♦ forþbrecan (VF4) ♦ forþhrēosan (VF2) ♦ forþroccettan (Vf1) ♦ (ge)berstan (VF3) > a.m. burst, v.n. bresta (VF3), v.h.a. brestan (VF4) > all.m. bersten, v.s. brestan (VF3), v.fr. bersta (VF3) ♦ (ge)springan > a.m. spring, v.n. springa, v.h.a. springan > all.m. springen {VF3}, v.s. springan, v.fr. springa ♦ roc(c)ettan (Vf1) ♦ scēotan of (VF2) ♦ tōberstan (VF3), v.h.a. zarbrestan (VF4) > all.m. zerbersten, v.s. tebrestan ♦ þurhbrecan, v.h.a. durhbrehhan {VF4} ♦ ūp ābrecan (VF4) ♦ ūp āscēotan (VF2) ♦ ūprocettan (Vf1) ♦ ūtāberstan (VF3) ♦ ūt ābrecan (VF4) ♦ ūt āscēotan (VF2) ♦ ūt āslēan (VF6) ♦ ūt rǣsan (Vf1). laisser s’échapper (UN LIQUIDE, etc.) gēotan, got. giutan, v.n. gjóta, v.h.a. giozzan > all.m. giessen {VF2}, v.s. giotan, v.fr. iāta ♦ lǣtan/lētan > a.m. let, got. lētan, v.n. láta, v.h.a. lāzzan > all.m. lassen, v.s. lātan, v.fr. lēta {VF7} ♦ onsendan/ansendan (Vf1).