encercler

encercler, vt.


1. (enceindre un lieu, entourer) ābūtan behringan (Vf) ♦ bebūgan (VF2) ♦ befealdan (VF7) ♦ befōn (VF7) ♦ begān (-mi) ♦ begangan (VF7) ♦ behabban (Vf3) ♦ behlǣnan (Vf) ♦ behringan (Vf) ♦ behwirfan ūtan (Vf1) ♦ belicgan (VF5) ♦ belūcan (mid) (VF2) ♦ besellan (Vf1) ♦ besettan (Vf1) > a.m. beset, got. bisatjan, v.h.a. bisezzan > all.m. besetzen ♦ bestandan ūtan (VF6) ♦ besweþþan (Vf1) ♦ beteldan (VF3) ♦ beþringan (VF3) ♦ bewegan ūtan (VF5) ♦ beweorpan (VF3) ♦ bewindan (VF3) ♦ bewrīþan (VF1) ♦ eall ūtan behȳpan (Vf) ♦ forþylm(i)an (Vf1/2) ♦ ūtan behringan (Vf) ♦ ymbclyppan/ymbclippan (Vf1) ♦ ymbfōn, v.h.a. umbefāhan > all.m. umfangen {VF7} ♦ ymbhabban (Vf3) ♦ ymbh(e)aldan (VF7) ♦ ymbhegian/ymbhagian (Vf2) ♦ ymbhlennan (Vf) ♦ ymbhringan (Vf) ♦ ymblicgan (VF5) ♦ ymbsellan/ymbsyllan (Vf1) ♦ ymbstandan, v.h.a. umbistandan {VF6} ♦ ymbtrymman/ymbtrymian (Vf1) ♦ ymbtyrnan (Vf1) ♦ ymbweorpan (VF3) ♦ ymbwindan, v.h.a. umbiwintan {VF3}.


2.
(envelopper, étreindre) fæþman (Vf1) ♦ fæþmian (Vf2) ♦ oferfæþman (Vf1) ♦ onbefaldan ymbclyccan (Vf) ♦ ymbfæþmian (Vf2).


3.
(SOLDATS, FOULE, etc.) begān (-mi) ♦ begangan (VF7) ♦ belicgan (VF5) ♦ beteldan (VF3) ♦ beþringan (VF3) ♦ ūtan befaran (VF6) ♦ ymbberan (VF4) ♦ ymbfaran (VF6) ♦ ymbfaran…ūtan (VF6) ♦ ymbfēran/embfēran (Vf1) ♦ ymbgangan (VF7) ♦ ymbi(e)rnan/ymbeornan (VF3) ♦ ymblicgan (VF5) ♦ ymbtrymman/ymbtrymian (Vf1). encercler à cheval berīdan (VF1). encercler en foules ymbhēapian (Vf2) ♦ ymbþringan (VF3).