entendre

entendre, v.


1. vt.a. (saisir par l’ouïe) (ge)hī(e)ran/(ge)hȳran/(ge)hē(o)ran/(ge)hīoran > a.m. hear, got. hausjan, v.n. heyra, v.h.a. hōren > all.m. hören {Vf1}, v.s. hōrian, v.fr. hēra ♦ ofhīeran/ofhēran (Vf1) ♦ ongi(e)tan (VF5). chose entendue gehīernes/gehȳrnes/gehērnes (f. jō).

b. entendre en justice gehī(e)ran ←.

c. entendre parler de āgitan/āgytan (VF5) ♦ findan > a.m. find, got. finþan, v.n. finna, v.h.a. findan > all.m. finden {VF3}, v.s. findan, v.fr. finna ♦ (ge)āscian/(ge)ācsi(g)an/(ge)āhsian/(ge)āxian/(ge)āxig(e)an > a.m. ask, v.n. æskja, v.h.a. eiscōn > all.m. heischen {Vf2}, v.s. ēscōn, v.fr. āskia/āschia ♦ (ge)fricg(e)an (VF5) ♦ gefrignan/gefrīnan (VF3), v.s. gifregnan ♦ (ge)hī(e)ran ← ♦ (ge)leornian (Vf2) > a.m. learn, got. (ga)laisjan (Vf1), v.h.a. lernēn/lirnēn (Vf3) > all.m. lernen, v.s. līnōn, v.fr. lernia/lirnia ♦ gewitan (perf. pr.) ♦ ofācsian/ofāxian (Vf2). d’après ce que j’ai entendu dire mīne gefrǣge.

d. (vouloir dire) (ge)mǣnan > a.m. mean, got. (ga)gamainjan, v.h.a. (gi)meinan > all.m. meinen {Vf1}, v.s. (gi)mēnian, v.fr. mēna.

2. s’entendre, vp.a. (se mettre d’accord) (ge)cierran tō ānum (Vf1) ♦ geweorþan/gewiorþan/gewurþan/gewyrþan, v.h.a. giwerdan {VF3}. ne pas s’entendre geunþwǣri(g)an (Vf2) ♦ ungeþwǣrian (Vf2).

b. (conspirer) geānwyrdan (Vf).