épingle

épingle, n.


(agrafe, broche) bula (m. an) ♦ bul dalc/dolc (m.) ♦ prēon (m.), v.n. prjónn ♦ sigil/sig(e)l (nt.). épingle à cheveux feaxprēon (m.). épingle à friser feaxnǣdel (f. ō) ♦ hǣrnǣdl (f. ō) ♦ þrāwingspinl (f. ō) ♦ wealcspin(e)l/walcspinl (f. ō). épingle de manteau mentelprēon (m.).