allégresse

allégresse, n.


bliss/blys(s)/blīþs/blīds (f. jō) > a.m. bliss, v.s. blīdsea/blīzza (f.) ♦ blīþnes (f. jō) ♦ drēam (m. a) > a.m. dream, v.n. draumr, v.h.a. troum (m. a) > all.m. Traum ♦ ēadwela (m. an) ♦ ēstnes (f. jō) ♦ fægennes (f. jō) ♦ fēowung (f. ō) ♦ gamen/gomen (nt. a) > a.m. game, v.n. gaman (nt.), v.h.a. gaman, v.s. gaman (nt.), v.fr. game/gome (f.) ♦ (ge)blissung (f. ō) ♦ (ge)fægnung (f. ō) ♦ (ge)fēa, v.h.a. gifēho {m. an} ♦ gefeohtsumnes (f. jō) ♦ (ge)glædnes/(ge)glednes (f. jō) ♦ gesǣlignes (f. jō) ♦ gladung (f. ō) ♦ glæd/glad (nt.) ♦ glædscipe (m. i) ♦ glīwstæf/glēostæf (m. a) ♦ hēahbliss (f. jō) ♦ hyht/hiht/heht (m. et f.) ♦ hyhting/hihting (f. ō) ♦ hyhtwynn (f. i) ♦ liss/līþs (f. jō) ♦ rē(o)tu (f.) ♦ rōtnes (f. jō) ♦ ūpāhafennes/ūpāhefennes (f. jō) ♦ ūpāhefednes (f. jō) ♦ ūphefnes (f. jō) ♦ wuldrung (f. ō) ♦ wyndrēam (m. a) ♦ wyndrēamnes (f. jō) ♦ wynsummung (f. ō) ♦ wynsumnes (f. jō) > a.m. winsomeness. allégresse lors d’un festin medudrēam (m. a). allégresse quand le vin est versé gytesǣl (m. i).