éprouver

éprouver, vt.


1. (mettre à l’épreuve) ācostnian (Vf2) ♦ ācunnian (Vf2) ♦ ādēman (Vf1) ♦ āfandian (Vf2) ♦ āmerian/āmyrian (Vf1/2) ♦ ārā(c)sian (Vf2) ♦ āsēoþan (VF2) ♦ forcunnian (Vf2) ♦ fundian (Vf2), v.h.a. fundian, v.s. fundōn ♦ (ge)costi(g)an (Vf2), got. kausjan (Vf1), v.n. kosta, v.h.a. kostōn (Vf2) > all.m. kosten, v.s. (gi)kostōn ♦ (ge)cunnian (Vf2), v.h.a. kunnēn (Vf3) ♦ oferfindan (VF3) ♦ tōsēþan (Vf1). éprouver la nature/la patience/la qualité (ge)fandian, v.h.a. fantōn > all.m. fahnden {Vf2}, v.s. fandōn, v.fr. fandia. éprouver par le feu (UN MÉTAL) āmerian ← ♦ blāwan/blōwan > a.m. blow, v.h.a. blāhan, v.fr. bliā {VF7}. non éprouvé (non essayé) ungefandod.


2.
(ressentir)a. āfandian (Vf2) ♦ āfindan (VF3) ♦ cunnan > a.m. can, got. kunnan, v.n. kunna, v.h.a. kunnan > all.m. können, v.s. kunnan, v.fr. kunna {perf. pr.} ♦ (ge)fandian ← ♦ (ge)fēlan (Vf) > a.m. feel, v.h.a. fuolēn (Vf3) > all.m. fühlen, v.s. gifōlian, v.s. fēla ♦ (ge)frēdan (Vf) ♦ (ge)habban > a.m. have, got. haban, v.n. hafa, v.h.a. habēn > all.m. haben {Vf3}, hebbian, v.fr. hebba/habba ♦ (ge)libban (VF3) ♦ (ge)sēon > a.m. see, got. (ga)saiƕan, v.n. sjá, v.h.a. sehan > all.m. sehen, v.s. sehan, v.fr. sīa {VF5} ♦ (ge)wegan > a.m. weigh, got. gawigan, v.n. vega, v.h.a. wegan, v.fr. wega/weia {VF5} ♦ (ge)witan/weotan, got. witan, v.n. vita, v.h.a. wizzan > all.m. wissen, v.s. witan, v.fr. wita {perf. pr.} ♦ h(e)aldan/heoldan > a.m. hold, got. haldan, v.n. halda, v.h.a. haltan > all.m. halten, v.s. haldan, v.fr. halda {VF7} ♦ onfindan/anfindan (VF3) ♦ ongi(e)tan/angi(e)tan (VF5).


b.
éprouver un sentiment ardent ābe(o)rnan (VF3) ♦ āweallan (VF7) ♦ ǣþmian (Vf2) ♦ (ge)byrnan (VF3) ♦ (ge)hātian (Vf2), v.h.a. heizēn (Vf3) ♦ (ge)weallan (VF7) > a.m. well, v.n. vella (Vf1), v.h.a. wallan (VF7) > all.m. wallen, v.s. wallan, v.fr. walla. éprouver de l’affection (ge)lufian > a.m. love, v.h.a. lubōn > all.m. lieben {Vf2}. éprouver de la honte āgan sceande (perf. pr.) ♦ āscamian (Vf2) ♦ āswārcnian (Vf) ♦ āswārnian/āswōrnian (Vf2) ♦ āswǣman (Vf) ♦ āwārnian (Vf2) ♦ forwandian (Vf2) ♦ (ge)sc(e)amian/gesc(e)omian (Vf2) > a.m. shame, got. (ga)skaman (Vf3), v.h.a. scamēn (Vf3), scamōn (Vf2) > all.m. schämen. sans éprouver de honte unsceandlīce. éprouver de la peine pour sārian, v.h.a. sērōn {Vf2}. éprouver de la répugnance pour getregian (Vf2). éprouver de la sympathie pour hāwian (Vf2). éprouver du désir pour (ge)lufian ←. éprouver du plaisir à drēogan (VF2) > a.m. dree, got. driugan (VF2), v.n. drýgja (Vf) ♦ (ge)lufian ← ♦ (ge)lustfullian (Vf2) ♦ gelustian (Vf) ♦ unnan, v.n. unna, v.h.a. giunnan/gunnan > all.m. gönnen {perf. pr.} ♦ wel (ge)līcian (Vf2). éprouver du remords/du repentir be(h)rēowsian/berīowsian (Vf2) ♦ bemǣnan (Vf1) > a.m. bemoan ♦ (ge)hrēo(w)sian/(ge)hrȳwsian, v.h.a. (h)riuwisōn {Vf2} ♦ hrēowan (VF2) > a.m. rue, v.n. hryggja/hryggva, v.h.a. (h)riuwan (VF2) > all.m. reuen, v.s. hrewan ♦ wēpan/wǣpan (VF7/Vf1) > a.m. weep, got. wōpjan (Vf1), v.n. œpa (Vf1), v.h.a. wuofan (VF7/Vf1), v.s. wōpian (VF7), v.fr. wēpa (VF7).


3.
(subir, endurer) ācwylmian (Vf2) ♦ āþolian (Vf2) ♦ āþrōwian (Vf2) ♦ dragan > a.m. draw, got. dragan, v.n. draga, v.h.a. tragan > all.m. tragen {VF6}, v.s. dragan, v.fr. draga/drega (VF6) ♦ (ge)bīdan/gebȳdan > a.m. bide, got. (ga)beidan, v.n. bíða, v.h.a. bītan {VF1}, v.s. (gi)bīdan, v.fr. bidia ♦ gefaran (VF6), v.s. gifaran ♦ gefēran (Vf1) ♦ (ge)þafian/(ge)þafig(e)an (Vf2) ♦ (ge)þolian (Vf2) > a.m. thole, got. þulan (Vf3), v.n. þola (Vf3), v.h.a. tholōn (Vf2), dolēn (Vf3), v.s. tholian/tholōn (Vf2), v.fr. tholia ♦ (ge)winnan > a.m. win, got. gawinnan, v.n. vinna, v.h.a. (gi)winnan > all.m. gewinnen {VF3}, v.s. (ge)winnan, v.fr. winna (VF3) ♦ underfōn, v.h.a. untarfāhan {VF7} ♦ underhnīgan (VF1) ♦ wegan ←.