aller

aller, vi.


1. (se déplacer) a. āstīgan (VF1) ♦ dragan > a.m. draw, got. dragan, v.n. draga, v.h.a. tragan > all.m. tragen {VF6}, v.s. dragan, v.fr. draga/drega (VF6) ♦ (ge)faran/færan > a.m. fare, got. faran, v.n. fara, v.h.a. faran > all.m. fahren, v.s. faran, v.fr. fara {VF6} ♦ (ge)gān (-mi) > a.m. go, v.h.a. gān > all.m. gehen, v.s. gān, v.fr. gān/gēn ♦ (ge)gangan/gancgan/g(e)ongan/gengan, got. gaggan, v.n. ganga, v.h.a. gangan, v.s. gangan, v.fr. gunga {VF7} ♦ (ge)hw(e)orfan/(ge)hwyrfan, got. ƕairban, v.n. hverfa, v.h.a. (h)werban/(h)werfan > all.m. werben {VF3}, v.s. hwerƀan, v.fr. hwerva ♦ (ge)līþan, got. galeiþan, v.n. líþa, v.h.a. līdan > all.m. leiden {VF1}, v.s. līđan ♦ gengan (Vf) ♦ (ge)ni(o)man/(ge)nyman/(ge)neoman, got. niman, v.n. nema, v.h.a. neman > all.m. nehmen, v.s. niman, v.fr. nima/nema {VF4} ♦ gerǣc(e)an (Vf1) ♦ gerecan (VF5) ♦ (ge)stæppan/(ge)steppan/gestapan (VF6) > a.m. step, v.h.a. stepfen (Vf1), stapfōn (Vf2) > all.m. stapfen, v.s. steppian, v.fr. steppa (VF6) ♦ (ge)stīgan, got. (ga)steigan, v.n. stíga, v.h.a. stīgan > all.m. steigen {VF1}, v.s. (gi)stīgan, v.fr. stīga ♦ (ge)wadan (VF6), v.n. vaða (VF6), v.h.a. watan, v.fr. wada (VF6) ♦ (ge)wegan > a.m. weigh, got. gawigan, v.n. vega, v.h.a. wegan, v.fr. wega/weia {VF5} ♦ (ge)wendan, got. (ga)wandjan, v.n. venda, v.h.a. wendan/wenten > all.m. wenden {Vf1}, v.s. wendian, v.fr. wenda ♦ hwi(e)rfan/hwe(a)rfan/hwyrfan/hwærfan (Vf1), v.n. hvarfa, v.h.a. hwarbian, v.s. hwerƀian ♦ oferfaran (VF6) ♦ onci(e)rran/oncerran/oncyrran (Vf1) ♦ rīdan > a.m. ride, v.n. ríða, v.h.a. rītan > all.m. reiten {VF1}, v.s. -rīdan, v.fr. rīda (VF1) ♦ scūfan/scēofan > a.m. shove, got. afskiuban, v.n. skúfa, v.h.a. scioban > all.m. schieben, v.fr. skūfa {VF2} ♦ strīcan (VF1) > a.m. strike, v.n. strjúka (VF2), v.h.a. strīhhan (VF1) > all.m. streichen ♦ wrigian (Vf2). (À PIED) bestæppan/bestapan (VF6) ♦ fēþan (Vf) ♦ (ge)gān ← ♦ (ge)gangan ← ♦ (ge)stæppan ← ♦ onstæppan/onsteppan (VF6) ♦ treddian/tryddian, v.h.a. trettōn {Vf2} ♦ treppan (Vf). qui va à pied fōtgangende fōtlic gangendestæpegong. (EN BATEAU, À CHEVAL) (ge)rīdan ←.

b. aller de l’avant gangan forþ (VF7) ♦ (ge)h(e)aldan/(ge)heoldan > a.m. hold, got. haldan, v.n. halda, v.h.a. haltan > all.m. halten, v.s. haldan, v.fr. halda {VF7} ♦ þurhstandan (VF6) ♦ þurhtēon (VF2). aller au-delà de begān (-mi) ♦ behindan lǣtan (VF7) ♦ forgān (-mi) ♦ forgǣgan/forgēgan (Vf) ♦ gegangan (VF7) ♦ ofergān (-mi) ♦ ofergangan, got. ufargaggan {VF7} ♦ oferhlēapan (VF7) ♦ oferhlēoþrian (Vf2) ♦ oferlēoran (Vf1) ♦ oferstæppan/ofersteppan (VF6), v.h.a. ubarstephen ♦ oferstellan (Vf1) ♦ oferstīgan, got. ufarsteigan, v.h.a. ubarstīgan {VF1} ♦ þurhfaran, v.h.a. durhfaran > all.m. durchfahren {VF6}. aller avec qq. (accompagner) mid gān (-mi). aller dans différentes directions (ROUTE, RIVIÈRE, etc.) tōlicgan (VF5). aller directement/droit gangan…gereht (VF7). aller et venir hwi(e)rfan ←. aller plus bas que underhnīgan (VF1) underscēotan (VF2). aller vers ætgangan (VF7) ♦ ætstæppan/ætstapan (VF6) ♦ begān (-mi) ♦ (ge)c(i)erran/(ge)cyrran (Vf1), v.s. kēran, v.fr. kera ♦ (ge)cuman > a.m. come, got. (ga)qiman, v.n. koma, v.h.a. queman/koman > all.m. kommen, v.s. kuman, v.fr. kuma {VF4} ♦ forestæppan/foresteppan (VF6 et Vf1) ♦ (ge)faran ← ♦ (ge)gān ← ♦ (ge)gangan (VF7) ♦ gegrētan (Vf1) ♦ gelīhtan (Vf1) ♦ genǣgan/genēgan (Vf) ♦ genēahhian (Vf2) ♦ genē(a)hwian (Vf2), got. nēƕjan (Vf1) ♦ (ge)nēa(h)lǣcan/(ge)nǣlǣcan/(ge)nēlēc(c)an/(ge)nēolēcan (Vf1), v.h.a. nāhlichōn (Vf2) ♦ (ge)sēc(e)an/(ge)sēocan > a.m. seek, got. (ga)sōkjan, v.n. sœkja, v.h.a. suohhen > all.m. suchen, v.s. sōkian, v.fr. sēka/setsa {Vf1} ♦ (ge)weorþan/(ge)wiorþan/(ge)wurþan/(ge)wyrþan, got. wairþan, v.n. verða, v.h.a. (gi)werdan > all.m. werden, v.s. werđan, v.fr. wertha {VF3} ♦ onnēan sīgan, v.n. síga, v.h.a. sīgan {VF1}, v.s. sīgan, v.fr. sīga ♦ tēon (VF2) ♦ beflōwan (VF7).

2. (MANIÈRE D’ÊTRE) a. (PERSONNE) (se porter) (ge)dōn > a.m. do, v.h.a. (gi)tuon > all.m. tun {-mi}, v.s. dō(a)n/dūan, v.fr. dua ♦ (ge)faran ← ♦ (ge)fēran (Vf1) ♦ (ge)gān ← ♦ gangan ← ♦ hw(e)orfan ← ♦ hwi(e)rfan ←. aller plus mal (ge)tīdrian/(ge)tȳdrian (Vf) ♦ wyrsian/wirsian (Vf2).

b. (BLESSURE) aller mieux (ge)batian (Vf) ♦ tōgædere lǣtan (VF7).

3. s’en aller, vp. ābūgan (VF2) ♦ āfaran (of/ūt) (VF6) ♦ āfe(o)rsian/āfirsian/āfyrsian (Vf2) ♦ āfi(e)rran/āfe(o)rran/āfyr(r)an/āfeorrian/āferian/āferran (Vf1/2) ♦ ālēoran (ūt) (VF2) ♦ āweggān (-mi) ♦ āweggewītan (VF1) ♦ āwendan/āwændan (Vf1) ♦ bēon/wesan of dōn fram (-mi) ♦ forþ(ge)faran, v.fr. forthfara {VF6} ♦ framfaran (VF6) ♦ framfēran (Vf1) ♦ fram gān (-mi) ♦ fram gangan (VF7) ♦ fram(ge)bēgan (Vf1) ♦ fram gebūgan (VF2) ♦ framgewītan/fromgewītan (VF1) ♦ framhweorfan (VF3) ♦ fram lǣtan (VF7) ♦ (ge)būgan (fram/of) (VF2) ♦ (ge)faran ← ♦ (ge)ferian/(ge)fergan/(ge)ferig(e)an (Vf2) > a.m. ferry, got. farjan (Vf1), v.n. ferja, v.h.a. ferren (Vf) ♦ (ge)gān ← ♦ (ge)gangan ← ♦ (ge)hw(e)orfan ← ♦ (ge)lēoran/(ge)līoran/hlēoran (VF2 et Vf1) ♦ (ge)wendan ← ♦ gewīcan (VF1) ♦ (ge)wītan, v.h.a. (gi)wīzzan, v.s. wītan {VF1} ♦ of āgān (-mi) ♦ oferfēran (Vf1) ♦ ofstīgan (VF1) ♦ settan > a.m. set, got. satjan, v.n. setja, v.h.a. sezzan > all.m. setzen, v.s. settian, v.fr. setta {Vf1} ♦ swician (fram), v.h.a. swichōn {Vf2} ♦ (ūp) āsettan (Vf1) ♦ ūt āfaran (VF6) ♦ ūt āgān (-mi) ♦ wrigian (Vf2). qui s’en va framweard/fromweard ūtgangende ūtlēoriendeūþgenge. s’en aller précipitamment āflēon (VF2) ♦ berstan (fram) (VF3) > a.m. burst, v.n. bresta (VF3), v.h.a. brestan (VF4) > all.m. bersten ♦ flēogan/flīogan (VF2) > a.m. fly, v.n. fljúga (VF2), v.h.a. fliogan (VF1)> all.m. fliegen, v.fr. fliaga ♦ forbūgan (VF2) ♦ forþ ārǣsan (Vf1) ♦ (ge)flēo(ha)n > a.m. flee, got. þliuhan, v.n. flýja, v.h.a. fliohan > all.m. fliehen {VF2}, v.s. fliohan, v.fr. flīa ♦ sc(e)acan > a.m. shake (VF6), v.n. skaka ♦ tōscēotan (VF2) ♦ ūtbrecan (VF4). qui s’en va tristement et précipitemment gnornscendende.

4. aller chercher ācuman (VF4) ♦ ādōn (-mi) ♦ fercian (Vf2) ♦ forþbringan/forþ(ge)brengan (Vf1) ♦ (ge)fecc(e)an/(ge)fæccan/(ge)fecgan (Vf3) > a.m. fetch, v.fr. faka ♦ (ge)ferian/(ge)fergan/ferig(e)an (Vf2), got. farjan (Vf1), v.n. ferja, v.h.a. ferren (Vf), v.s. ferian, v.fr. fera ♦ (ge)fetian/(ge)fatian/(ge)fætian/(ge)fetig(e)an/fettan (Vf3) > a.m. fetch ♦ habban (forþ/ūp/of) (Vf3) ♦ onlǣdan/anlǣdan (Vf1). aller chercher à la hâte geefestan (Vf1). aller chercher au galop geærnan (Vf1). aller chercher de force gefōn (VF7) ♦ tēon (VF2). aller chercher en courant geiernan (VF3).