étable

étable, n.


bȳre (nt.) > a.m. byre ♦ fal(o)d/falud/falæd (m. ou nt. a) > a.m. fold ♦ geardsteall (m. a) ♦ scipen/scypen/scepen (f. jō) ♦ steall/stæll (nt. a) > a.m. stall, v.n. stallr (m.), v.h.a. stal (m. a) > all.m. Stall, v.fr. stall ♦ stig(u) (nt.) > a.m. sty, v.n. -stí. étable à chevaux horsern (nt. a). étable à chèvres gāta hūs (nt. a) ♦ gāta loc (nt.). étable à cochons hlōse (f.) ♦ stig(u) ←. étable à vaches cūbȳre (nt.) > a.m. cow byre ♦ hrīþra fald/(h)rīþfald (m. a). mettre à l’étable stiellan/styllan stigian (Vf).