établir

établir, v.


1. vt.a. (DANS UN LIEU) ārǣran (on)/ārēran (on) (Vf1) ♦ āsettan (on) (Vf1) ♦ āstemnian (Vf1) ♦ beslēpan (on) (Vf) ♦ (ge)grundweallian (Vf2) ♦ gegryndan (Vf) ♦ (ge)lōgian (Vf2) ♦ (ge)settan > a.m. set, got. (ga)satjan, v.n. setja, v.h.a. sezzan > all.m. setzen, v.s. settian, v.fr. setta {Vf1} ♦ gestaþolfæst(i)an (Vf) ♦ (ge)staþolian/(ge)staþelian {Vf2} ♦ getrymman/getrymi(g)an/getremman (Vf1) ♦ gewunian (Vf2), v.h.a. giwonēn (Vf3), v.s. giwonōn ♦ setlan (Vf1) > a.m. settle. (DES COLONS) (ge)settan ←. établir solidement gegrundstaþelian (Vf2). établir un camp wīcstōwa niman (VF4). (enraciner) (ge)wyrt(t)rumian (Vf2).

b. (fonder) befæstan (Vf1), v.fr. bifesta ♦ gegrundstaþelian (Vf2) ♦ (ge)grundweallian (Vf2) ♦ gestaþolfæst(i)an (Vf) ♦ (ge)staþolian ←.

c. (instituer, instaurer) ārǣran/ārēran (Vf1) ♦ āsettan (Vf1) ♦ āstellan/āstyllan (Vf1) ♦ (ge)settan ← ♦ (ge)staþolian ← ♦ (ge)stēpan (Vf) ♦ ingangan/ingeongan, got. inngaggan, v.h.a. ingangan {VF7} ♦ onstellan/anstellan (Vf1) ♦ rǣran/rēran > a.m. rear, v.n. reisa {Vf1}. (UN RÈGLEMENT, etc.) āstihtan (Vf1) ♦ (ge)insettan (Vf1) ♦ (ge)lecgan (Vf1) ♦ (ge)settan ← ♦ instihtian (Vf2). établir par la loi (ge)lagian (Vf2). établir une loi gewyrcan ǣ (Vf1).

d. (conclure : UN CONTRAT, UN ACCORD, etc.) benemnan (Vf1) ♦ (ge)cweþan/(ge)cueþan, got. qiþan, v.n. kveða, v.h.a. quedan, v.s. queđan, v.fr. quetha/queda/quan {VF5}.

e. (démontrer, prouver) ācunnian (Vf2) ♦ betellan (Vf1) ♦ gerec(c)an/gereccean/gehræcan (Vf1) ♦ (ge)sēþan (Vf1) ♦ tǣcnian (Vf2). établir la vérité de sōþian, v.n. sanna {Vf2}.

f. (donner pour certain) établir un fait (ge)trymman/(ge)trymi(g)an/(ge)tremman/(ge)tremegan/(ge)tremian (Vf1) > a.m. trim.

g. établir une distinction tōscē(a)dan, v.h.a. zisceidan {VF7}.

2. s’établir, vp. gesettan ←. lieu où s’établir staþolwang (m. a). recherche de terre où s’établir landsōcn (f.).