combat

combat, n.


1. (bataille) a. æscplega (m. an) ♦ æscþracu/æscþræc (f. ō) ♦ beadu/beado (f. wō), v.n. bǫð (f. wō) ♦ billgesliht/billgeslyht/billgesleht (nt.) ♦ campwig/compwig (m. et nt. a) ♦ cumbolgebrec/cumbulgebrec (nt. a) ♦ cumbolgehnāst (nt. i) ♦ ecgplega (m. an) ♦ gārgewinn (nt. a) ♦ gārmitting/gārmittung (f. ō) ♦ gārrǣs (m. a) ♦ gārþracu/gārþræc (f. ō) ♦ (ge)f(e)oht/(ge)fiht/(ge)fyht (nt. a) > a.m. fight, v.h.a. gifeht > all.m. Gefecht, v.fr. fiuht ♦ geflit/geflīt/geflyt/geflȳt (nt. a) ♦ gehnǣst/gehnāst (nt. i) ♦ gesli(e)ht/geslyht/gesleht (m. i) ♦ getoht (nt. a) ♦ (ge)winn (nt. a), v.h.a. giwin > all.m. Gewinn, v.s. gewin ♦ gūþgemōt (nt. a) ♦ gūþgeþingu (nt. pl. ja) ♦ gūþgewinn (nt. a) ♦ gūþplega (m. an) ♦ handgemōt (nt. a) ♦ handplega (m. an) ♦ handgewinn (nt. a) ♦ hearmplega (m. an) ♦ heaþulāc (nt. a) ♦ heaþuweorc (nt. a) ♦ hild (f. jō), v.n. hildr (f. jō), v.h.a. hilt, v.s. hild ♦ lindcroda (m. an) ♦ lindgelāc (nt. a) ♦ lindplega (m. an) ♦ nīþ (m. a), got. neiþ (nt. a), v.n. níð (nt.), v.h.a. nīd (m. a) > all.m. Neid, v.s. nīđ, v.fr. nīth ♦ nīþplega (m. an) ♦ nīþweorc (nt. a) ♦ ōret (m. a), v.h.a. urheiz ♦ orlegweorc (nt. a) ♦ plega/plæga (m. an) > a.m. play ♦ sæc(c) (f. jō) ♦ searonīþ/searunīþ (m. a) ♦ secgplega (m. an) ♦ sperenīþ (m. a) ♦ sweorda gelāc (nt. a) ♦ sweordplega (m. an) ♦ tohte (f. ōn) ♦ wælsli(e)ht/wælslyht/wælsleaht (m. i) ♦ wǣpengeþræc (nt. a) ♦ wǣpengewrixl(e) (nt.) ♦ wīg (m. et nt. a), v.n. víg (nt. a), v.h.a. wīg (m. et nt. a), v.s. wīg, v.fr. wīch ♦ wīgplega (m. an) ♦ wīgrǣden (f. jō). combat à pied fēþewīg (m. ou nt. a). combat de flèches gescotfeoht (nt. a). combat singulier ānwīg (m. et nt. a), v.n. einvígi (nt.). en combat singulier ānwīglīce. combat victorieux sigegefeoht (nt. a). combat violent beadurǣs (m. a) ♦ gūþrǣs (m. a) ♦ hildþracu (f. ō) ♦ þræcwīg (m. a) ♦ wīgþracu (f. ō).

b. acharné/farouche au combat gūþrēow. apte au combat wīgende. avide de combat gūþfrec. blessé au combat heaþosēoc/heaþusēoc. brave/courageux au combat æscrōfbeaducāf beadurōfdǣdcēne (i) ♦ dǣdhwæt fyrdhwætgārcēne (i) ♦ gūþheard gūþhwætgūþrōf heaþudēorheaþurōf hildedēor hildfrom nīþheardorlegfrom þræcheardþræcrōf wīgheard wīgþrīst. éclatant au combat (ARMURE, etc.) hildetorht wīgblāc. épuisé par le combat gūþwērigheaþuwērig hildesæd. gloire au combat æsctīr (m. a) ♦ gūþhrēþ (m. i) ♦ herelof/hærelof (nt. a). hardi au combat beaducāfgārcēne (i) ♦ gūþheard heaþudēorhildeheard orlegfromwīgþrīst. illustre au combat beadurōf. homme lâche au combat gregg hereflȳme hildlata (m. an). mort au combat, n. f. gūþdēaþ (m. a) ♦ wældēaþ (m. a). mourir au combat æt hilde gedrēosan (VF2) ♦ āfeallan (VF7) ♦ (ge)cringan/crincgan/(ge)crincan/gringan (VF3) > a.m. cringe ♦ gefeallan (VF7) ♦ gehrēosan (VF2) ♦ licgan > a.m. lie, got. ligan, v.n. liggja, v.h.a. liggen > all.m. liegen, v.s. liggian, v.fr. liga/lidza {VF5}. puissant au combat (ÉPÉE) wīgcræftig wīgstrang. ébréché au combat (ÉPÉE) heaþusceard. de combat/concernant le combat heaþufremmende (ja/jō) ♦ winnendlic. livrer combat/engager le combat cuman tōgædere (VF4) ♦ faran tōgædere/tōsomne (VF6) ♦ fōn tōgædere (VF7) ♦ gān tōgædere (-mi) ♦ tōgædere gāras beran (VF4) ♦ tōsomne/tōsamne cuman (VF4). se préparer au combat ymbgyrdan lendena (Vf). par le combat wīglīce.

2. (lutte, guerre) feohte (f. ōn) > a.m. fight, v.h.a. fehta (f. ō) > all.m. Gefecht, v.s. fehta (f.) ♦ fitt (f. ou nt.) > a.m. fit ♦ (ge)flit ← ♦ (ge)lāc (nt. a) ♦ gewealc (nt. i) ♦ (ge)winn ← ♦ hearmplega (m. an) ♦ mǣl/māl (f. ō), v.n. mál (nt.) ♦ ōret ← ♦ samodgeflit (nt. a) ♦ secgplega (m. an) ♦ tog (nt.).

3. (bagarre) feohtlāc (nt. a) ♦ (ge)f(e)oht ←.

4. (SPORT) lieu de combat ōretfeld (m. u et a) ♦ ōretstōw (f. wō).