combattre

combattre, vt. et vi.


1. (livrer combat) āfeohtan {VF3} ♦ (ge)campian/(ge)compian (Vf2), v.h.a. chamfan > all.m. kämpfen ♦ (ge)feohtan (VF3) > a.m. fight, v.h.a. fehtan (VF4) > all.m. fechten, v.s. fehtan, v.fr. fiuchta (VF3) ♦ (ge)flītan/(ge)flȳtan, v.h.a. flīzan {VF1} ♦ (ge)wīgan, got. weihan, v.h.a. wīgan {VF1} ♦ hilde dǣlan (Vf1) ♦ lācan, got. laikan, v.n. leika {VF7} ♦ wiþfeohtan (VF3) ♦ wiþgehæftan (Vf1). en combattant, loc. adv. wīglīce. acquérir/gagner en combattant gefeohtan (VF3) ♦ geslēan (VF6) ♦ (ge)winnan > a.m. win, got. gawinnan, v.n. vinna, v.h.a. (gi)winnan > all.m. gewinnen {VF3}, v.s. (ge)winnan, v.fr. winna (VF3). s’emparer en combattant befeohtan (VF3).


2.
(lutter contre) āwinnan wiþ (VF3) ♦ (ge)flītan ← ♦ gehnǣstan (Vf) ♦ gewegan wiþ (VF5) ♦ (ge)winnan ongēan/wiþ {VF3} ♦ sacan (VF6), got. sakan, v.n. saka (Vf2), v.h.a. sahhan, v.s. sakan ♦ wiþflītan (VF1) ♦ wiþsacan (VF6). combattre pour forcampian/forcompian (Vf2). combattre vigoureusement ellencampian (Vf2).