exprimer

exprimer, v.


1. vt.a. (dire) ācweþan (VF5) ♦ āsecgan/āsæcgan (Vf3) ♦ āsingan (VF3) ♦ āsprecan (VF5) ♦ becweþan (VF5) > a.m. bequeath ♦ besprecan (VF5) > a.m. bespeak, v.h.a. bisprehhan > all.m. besprechen ♦ dǣlan/dēlan > a.m. deal, got. dailjan, v.n. deila, v.h.a. teilan > all.m. teilen {Vf1}, v.s. dēlian/deilan, v.fr. dēla (Vf1) ♦ forlǣtan forþ/ūt (VF7) ♦ (ge)cweþan/(ge)cueþan, got. qiþan, v.n. kveða, v.h.a. quedan, v.s. queđan, v.fr. quetha/queda/quan {VF5} ♦ (ge)mǣlan, v.n. mæla, v.h.a. mahalen {Vf1} ♦ (ge)mǣnan > a.m. mean, got. (ga)gamainjan, v.h.a. (gi)meinan > all.m. meinen {Vf1}, v.s. (gi)mēnian, v.fr. mēna ♦ (ge)spellian (Vf2), got. (ga)spillōn (Vf2), v.n. spjalla, v.h.a. -spellōn (Vf2) ♦ (ge)sp(r)ecan/(ge)spræcan (VF5) > a.m. speak, v.h.a. sprehhan/spehhen (VF4) > all.m. sprechen, v.s. sprekan (VF4), v.fr. spreka (VF5) ♦ geþryccan/geþriccan/geþrycgan (Vf1) ♦ geþrȳn (ge)wurdlian (Vf) ♦ geyppan (Vf) ♦ hlē(o)þrian (Vf2) ♦ maþelian/maþolian/mæþlan/meþlan (Vf2), got. maþljan (Vf1) ♦ onsendan/ansendan (Vf1) ♦ ontȳnan mūþ (Vf1) ♦ ontȳnan weoloras (Vf1) ♦ secg(e)an/sæcgan/sagian > a.m. say, v.n. segja, v.h.a. sagēn > all.m. sagen, v.s. seggian {Vf3}, v.fr. sega/sedsa (Vf1) ♦ tōdǣlan/tōdēlan, got. disdailjan, v.h.a. ziteilen > all.m. zerteilen {Vf1}, v.s. tedēlian, v.fr. tōdēla ♦ tōscē(a)dan, v.h.a. zisceidan {VF7} ♦ tōþum ontȳnan (Vf1) ♦ þingian, v.h.a. dingōn > all.m. dingen {Vf2}, v.s. thingōn, v.fr. thingia ♦ wrecan (VF5) > a.m. wreak, got. wrikan (VF5), v.n. reka (VF5), v.h.a. rehhan (VF4) > all.m. rächen, v.s. wrecan, v.fr. wreka (VF5) ♦ ymbsprecan (VF5).
exprimer sa gratitude/sa reconnaissance/ses remerciements dōn þancas (-mi) ♦ (ge)secgan þancas (Vf3) ♦ (ge)þancian/(ge)þoncian (Vf2) > a.m. thank, got. þagkjan (Vf1), v.n. þakka (Vf2), v.h.a. danchōn (Vf2) > all.m. danken, v.s. thankian, v.fr. thonkia ♦ þanc cunnan (perf. pr.). exprimer son affection lufian > a.m. love, v.h.a. lubōn > all.m. lieben {Vf2}. exprimer son mécontentement beceorian (Vf2) ♦ bemurc(n)ian (Vf2) ♦ bemurnan (VF3 et Vf1) ♦ besārgian (Vf2) ♦ besprecan ← ♦ ce(o)rian/ciorian (Vf2), v.h.a. kerren > all.m. kerren ♦ gnornian (Vf2), v.s. gnornon ♦ hwǣstrian/hwāstrian (Vf1) ♦ missprecan (VF5) ♦ murc(n)ian (Vf2) ♦ se(o)fian/seafian/sifian/syfian (Vf2) ♦ þēotan/þēatan/þūtan, v.n. þjóta, v.h.a. diozan {VF2} ♦ wiþercwiddian (Vf2).

b. (indiquer, manifester) ætīewan/ætēow(i)an/ætywan/ætēawan/atāwian/atīwan/atywan (Vf1/2) ♦ gesweotolian/geswytelian/geswuteli(g)an/gesweot(u)lian/geswetelian (Vf2). qui exprime la joie (REGARD, etc.) glæd/glad > a.m. glad, v.h.a. glat > all.m. glat, v.n. glaðr. qui exprime la peur ege(s)ful (ge)forht/(ge)froht, got. faurhts, v.h.a. for(a)ht, v.s. for(a)ht/furht. qui exprime la pitié earmlic. qui exprime de la tristesse/du chagrin hēofendlic hefig/hæfig > a.m. heavy, v.n. hǫfugr/hǫfigr, v.h.a. hebīg/hefīg, v.s. heƀig ♦ sārig > a.m. sorry, v.h.a. sērag, v.s. sērag ♦ sārlic, v.h.a. sērlīh ♦ wōpig wōplic, v.h.a. wuoflīh. qui exprime le doute twēonigendlic/twīnigendlic/twȳnigendlic. exprimer figurativement/par une image bīs(e)nian/bȳs(e)nian/bȳsnigan (Vf2) ♦ gebīcnan/gebēcnan > a.m. beckon, v.h.a. bouhnen {Vf1} ♦ gebīcnian/gebē(a)cnian/gebȳcnian > a.m. beckon (Vf2), v.h.a. gibauhnian, v.s. gibōknian ♦ (ge)tācnian (Vf2) > a.m. token, got. taiknjan (Vf1), v.n. tákna (Vf2), v.h.a. zeihhanan (Vf1), zeihhanōn (Vf2) > all.m. zeichnen.
(GRAMM. : ADVERBES)
qui exprime l’atténuation āslacigendlic. qui exprime la réunion gadriendlic. (GRAMM. : verbes) qui exprime une envie gewilnigendlic.

c. (presser pour faire sortir un liquide) ābǣdan (Vf1) ♦ āþȳ(w)an (Vf1) ♦ āwringan of (VF3) ♦ (ge)wringan > a.m. wring, v.h.a. ringan {VF3} ♦ ūtāþȳwan (Vf1).

2. s’exprimer, vp. (parler, déclarer) ācweþan (VF5) ♦ āsecgan ← ♦ āsingan (VF3) ♦ āsprecan (VF5) ♦ becweþan ← ♦ besprecan ← ♦ dǣlan ← ♦ forlǣtan forþ/ūt (VF7) ♦ (ge)cweþan ← ♦ (ge)mǣlan ← ♦ (ge)mǣnan ← ♦ (ge)spellian ← ♦ (ge)sp(r)ecan ← ♦ (ge)wurdlian (Vf) ♦ geyppan (Vf) ♦ hlē(o)þrian (Vf2) ♦ maþelian ← ♦ onsendan ← ♦ ontȳnan mūþ (Vf1) ♦ ontȳnan weoloras (Vf1) ♦ secg(e)an ← ♦ tōdǣlan ← ♦ tōscē(a)dan ← ♦ tōþum ontȳnan (Vf1) ♦ þingian ← ♦ wrecan ← ♦ ymbsprecan (VF5). façon de s’exprimer spǣcehēowsprǣccynn (nt. ja). qui s’exprime bien cwedol/cwydol gearowyrde/georowyrde (ja/jō) ♦ gearowyrdig/gearuwyrdig gesprǣcegetæl getynge/getinge(ge)tyng(e)lic/(ge)tingelic/getinclic wordglēawwordsnoter/wordsnotor.