extérieur

extérieur, adj. et n.


1. adj. ūta(n)weardūter(r)a/ȳtt(e)ra/ȳtera, v.h.a. ūzero, v.fr. ūtera/utt(e)ra ♦ ūterlic ūtweard > a.m. outward, v.fr. ūtawerd, ūtward. extérieur à la ville feldlictūnlic ūplendisc. côté extérieur ūthealf (f. ō).

2 n. à l’extérieur, loc. adv. ābūtan > a.m. about, v.fr. abūta ♦ b(e)ūtan/būton/būtun > a.m. but, v.h.a. biūzan ♦ þǣrūt(e) ūt > a.m. out, got. ūt, v.n. út, v.h.a. ūz > all.m. aus, v.s. ūt, v.fr. ūt ♦ ūt ābūtanūtan, v.n. útan, v.h.a. ūzzan, v.s. ūtan ♦ ūtane, got. ūtana, v.n. útan, v.h.a. ūzan(a) > all.m. aussen ♦ ūte, got. ūta, v.n. úti, v.h.a. ūze, v.s. ūta, v.fr. ūta ♦ ūtweardes > a.m. outwards ♦ ymb…ūtan(e). (hors de la maison) onūtan ūtweard > a.m. outward. à l’extérieur de, loc. prép. būtan/būton/būtun/būte > a.m. but, v.h.a. biūzan ♦ of/ob > a.m. of, got. af, v.n. af, v.h.a. aba > all.m. ab, v.s. af, v.fr. of ♦ on ūteweardanūt ← ♦ ūtan ← ♦ wiþūtan > a.m. without ♦ ymb(e)ūtan/emb(e)ūtan. de l’extérieur, loc. adv. āhwonan ūtaneūtan ← ♦ wiþūtan ←. vers l’extérieur, loc. adv. ūtane ←.