extraire

extraire, vt.


1. (arracher) ābregdan/ābrēdan (ūp) (VF3) ♦ āhlēfan ālūcan (ūt) (VF2) ♦ ātēon (ūt) of (VF2) ♦ āwyrtwalian/āwurtwalian (Vf2) ♦ bregdan/brēdan of > a.m. braid, v.n. bregða, v.h.a. brettan {VF3} ♦ forgnīdan (VF1) ♦ of āpullian (Vf2) ♦ of/ūp ātēon (VF2) ♦ of dōn (-mi) ♦ ontēon (VF2) ♦ pluccian/plocc(i)an (Vf2) > a.m. pluck, v.n. plukka/plokka ♦ plyccan pullian (Vf2) > a.m. pull.


2.
(déterrer) ādelfan (VF3) ♦ āhlocian (ge)delfan > a.m. delve, v.fr. delva {VF3} ♦ ofdelfan (VF3) ♦ ūp ādelfan (VF3) ♦ ūt ādelfan (VF3).


3.
(séparer, tirer) (UN PASSAGE D’UN TEXTE) ālesan (of) (VF5) ♦ ātwiccian. extraire d’un liquide par filtrage āhlūttrian/āhlȳttrian (Vf1) ♦ āsēon (VF1) ♦ drē(a)hnian/drēhnigean > a.m. drain ♦ sēon/(ge)seohhian/sīon/sīgan, v.n. sía, v.h.a. sīhan > all.m. seihen, v.fr. sīa {VF1}.