familier

familier, adj.


1. (connu) folccūþ full cūþgehǣme hāmcūþhīwcūþ/heowcūþ/hiewcūþ namcūþ.

2. (intime) cūþ, got. kunþs, v.n. kunnr/kuðr, v.h.a. kund/chunt > all.m. kund, v.s. kūđ, v.fr. kūth/ku(n)d ♦ inlic/inlec, v.h.a. inlīh, v.fr. inlīk/inlēk ♦ nēahfeald(lic). (de la maison, domestique) hīredcūþhīredlic hīwcundhīwcūþlic.