faveur

faveur, n.


1. (grâce, bonté, service) ār (f. ō), āre (f. ōn), v.n. æra, v.h.a. ēra > all.m. Ehre, v.s. ēra, v.fr. ēre ♦ ārfæstnes/ǣrfæstnes (f. jō) ♦ ārstæf (m. a) ♦ ēaþmōdnes/ēadmōdnes (f. jō) ♦ ēst (f. i), got. ansts (f. i), v.n. ást (f.), v.h.a. anst (f. i), v.s. anst (f.), v.fr. e(n)st ♦ ēstines (f. jō) ♦ fremfulnes (f. jō) ♦ fremsumnes (f. jō) ♦ fremu (f. i), v.h.a. fruma (f. ō) ♦ (ge)glædnes/(ge)glednes (f. jō) ♦ gi(e)fu/gyfu/giofu/geofu/gæfe/geafu/gefe (f. ō), got. giba (f. ō), v.n. gjǫf (f. ō et i), v.h.a. geba (f. ō), v.s. geƀa (f. ō), v.fr. ieve (f. ō) ♦ gif (f. i) ♦ gifnes (f. jō) ♦ glædmōdnes (f. jō) ♦ gōdnes (f. jō) > a.m. goodness ♦ gōdscipe (m. i) ♦ hyldo/hyldu (f. īn), hylde (f. ōn), v.n. hylli, v.h.a. huldī(n) (f. īn) > all.m. Huld, v.s. huldi, v.fr. helde/hulde (f. īn) ♦ liss/līþs (f. jō) ♦ lufu (f. ō) > a.m. love, got. -lubo (f. ōn), v.h.a. luba (f. ō) > all.m. Liebe, v.fr. luve ♦ rūmmōdnes (f. jō) ♦ til (nt.) ♦ tīþ/tȳþ (f.) ♦ (ge)trēow/(ge)trȳw/(ge)trūw (f. wō) > a.m. truce, got. triggwa (f. wō), v.n. trú (f.), v.h.a. tri(u)wa (f. ō) > all.m. Treue, v.s. tre(u)wa), v.fr. trīuwe/trīowe/trouwe ♦ þanc/þonc (m. a) > a.m. thank, got. þagks (m. ?), v.n. þǫkk (f. i), v.h.a. thanc (m. a) > all.m. Dank ♦ þēnest/þegnest (f.), v.n. þjónusta, v.h.a. dēonost/dīonost (m. et nt. a) > all.m. Dienst ♦ unna (m. an) ♦ unne (f. ōn) ♦ weldōnnes (f. jō) ♦ welwille(n)dnes/wyllwille(n)dnes (f. jō) ♦ welwilnes/welwylnes (f. jō).  faveur spéciale sundorgifu/syndergifu (f. ō).


2.
intervenir en faveur de qq. foregebiddan (VF5) ♦ foresprecan (VF5) ♦ foreþingian (Vf2) ♦ (ge)ǣrendian (Vf) ♦ (ge)þingian, v.h.a. dingōn > all.m. dingen {Vf2}, v.s. thingōn, v.fr. thingia. parler en faveur de qq. becweþan (fore) (VF5). plaider en faveur de (préconiser) ǣrendian (Vf). plaider en faveur de qq. foreþingian (Vf2) ♦ (ge)þingian ←.