fécond

fécond, adj.


berende ēacniende giffæst gōd > a.m. good, got. gōþs, v.n. góðr, v.h.a. guot > all.m. gut, v.s. gut, v.fr. gōd ♦ swīþfeorm tēamful tūdorfæst tūddorfulwæstmbǣre (ja/jō) ♦ wæstmberende wæstmfæst wæstmlic wrīdende. (productif, fertile) swīþfeormwistfull wistgifende. être fécond, v. (ge)beran > a.m. bear, got. bairan, v.n. bera, v.h.a. (gi)beran > all.m. gebären, v.s. beran, v.fr. bera {VF4} ♦ tyddrian/tȳdr(i)an/tī(e)dran (Vf1/2) ♦ gewæstmbǣrian (Vf) ♦ wæstmian (Vf) ♦ weaxan (VF7) > a.m. wax, got. wahsjan (VF6), v.n. vaxa (VF6), v.h.a. wahsan (VF6) > all.m. wachsen, v.s. wahsan, v.fr. waxa (VF6). personne féconde tȳdriend (m. nd).