fier

se fier, vp.


āhopian tō (Vf1/2) ♦ behycgan on (Vf3) ♦ behyhtan (Vf) ♦ besettan hiht on (Vf1) ♦ beþencan (Vf1) ♦ fultrūwian (Vf2) ♦ gelī(e)fan/gelȳfan/gelē(o)fan/gelǣfan, got. galaubjan, v.h.a. gilouban > all.m. glauben {Vf1}, v.s. gilōƀian ♦ (ge)trēowan/(ge)trīowan/(ge)trīewan/(ge)trȳwan (Vf1) ♦ (ge)trēowian/(ge)trīowian (Vf2) ♦ (ge)trūwian be/on/tō (Vf2), got. (ga)trauan (Vf3), v.n. trúa (Vf3), v.h.a. trū(w)ēn (Vf3) > all.m. trauen, v.s. trūōn ♦ getryccan lǣtan tō (VF7). ne pas se fier à geortrīewan/geortrȳwan (Vf) ♦ mistrīwan (Vf1), v.h.a. missatruēn (Vf3) > all.m. misstrauen.