fiévreux

fiévreux, adj.


fēferende fēferig/fēbrig fēfersēochāt > a.m. hot, v.n. heitr, v.h.a. heiz > all.m. heiss, v.s. hēt, v.fr. hēt. état fiévreux hǣte (f. ōn) > a.m. heat, got. heitō (f. ōn), v.n. hiti (m.), v.h.a. hizza (f.) > all.m. Hitze ♦ swol (m. ou nt. ?). être fiévreux cwacian (Vf2) > a.m. quake ♦ fēferian (Vf) ♦ inhǣtan (Vf). non fiévreux unfēferig.