fin

fin 1, n.


1. a. (terme) edwenden (f.) ♦ ende (m. ja) > a.m. end, got. andeis (m. ja et i), v.n. endi(r) (m. ja), v.h.a. enti/anti (m. et nt. ja) > all.m. Ende, v.s. endi (m. et nt.), v.fr. enda/ende ♦ (ge)endung/geændung (f. ō) > a.m. ending ♦ geendadung (f. ō) ♦ gefyllednes (f. jō) ♦ (ge)fylling (f. ō) ♦ (ge)fyllnes (f. jō). fin de la phrase clȳsing þæs ferses (f. ō) ♦ geendung þæs ferses (f. ō). fin de la vie (mort) (e)aldorbealu (nt. wa) ♦ endedēaþ (m. a) ♦ endelīf (nt. a) ♦ endestæf (m. a) ♦ fe(o)rhcwalu (f. ō) ♦ feorhcwealm (m. a) ♦ (ge)endung ← ♦ swyltdēaþ (m. a). fin du monde woruldende/weoroldende (m. ja), v.h.a. weraltenti (m. et nt. ja). à la fin (SPATIAL) on æfterweardan/on æfterweardum on ūtfære. à la fin (TEMPOREL) ætnēhstan/ætnī(e)hstan/ætnȳhstan/etnēhstanætsīþe(me)stan. à la fin (D’UN TRAVAIL) æt ende. en fin de compte æt/on (þām) ende. jusqu’à la fin oþ tō ūtmeste. sans fin (DIEU) ungeendod. sur la fin āblīnnendlīce.

approcher de la fin (ge)lūtan/(ge)lȳtan, v.n. lúta {VF2} ♦ (ge)sīgan (VF1). mener à bonne fin fullendian (Vf2) ♦ fullgān (-mi) ♦ fullgangan/fullgongan, v.s. fulgangan {VF7} ♦ fullgearwian (Vf2) ♦ fullwyrcan (Vf1) ♦ (ge)dōn > a.m. do, v.h.a. (gi)tuon > all.m. tun {-mi}, v.s. dō(a)n/dūan, v.fr. dua ♦ (ge)endian/(ge)ændian > a.m. end, v.n. enda, v.h.a. entōn/end(i)ōn > all.m. enden, v.s. endiōn {Vf2}, v.fr. endia ♦ (ge)fullfremman (Vf1) ♦ (ge)fyllan > a.m. fill, got. gafulljan, v.n. fylla, v.h.a. fulljan/fullen > all.m. füllen {Vf1} ♦ þurhtēon (VF2).


b. (cessation, arrêt)
āblīnnendnes (f. jō) ♦ ānforlǣtnes (f. jō) ♦ ātēorodnes (f. jō) ♦ betwēohblinnes/betwuxblinnes (f. jō) ♦ betwēonanforlǣtnes/betwīnforlētnes (f. jō) ♦ blin(n) forlǣtednes (f. jō) ♦ forlǣting (f. ō) ♦ forlǣt(en)nes/forlēt(e)nes (f. jō) ♦ (ge)endung ← ♦ geswic (nt.) ♦ geswicen(n)es/geswicednes (f. jō) ♦ geswicu (f.) ♦ todǣlednes (f. jō) ♦ toforlǣtennes (f. jō).

mettre fin à ācwencan/ācwæncan (Vf1) > a.m. quench ♦ ādwǣscan/ādwēscan/andwǣscan/ondwǣscan (Vf1) ♦ āfyllan/āfellan/āfæl(l)an (Vf1) ♦ ālecgan (Vf1) > a.m. allay ♦ ālicgan (VF5) ♦ āwendan/āwændan (Vf1) ♦ ætbregdan/ætbrēdan (VF3) ♦ beclȳsan (Vf1) ♦ belūcan (VF2) ♦ betȳnan/betī(e)nan, v.h.a. bezūnen > all.m. bezäunen {Vf1} ♦ forwyrcan/forwercan, got. frawaurkjan, v.h.a. firwirken {Vf1} ♦ (ge)endian ← ♦ gestillan/gestyllan (Vf1) ♦ getwǣfan (Vf) ♦ lūcan > a.m. lock, v.n. lúka, v.h.a. lūhhan, v.fr. lūka {VF2} ♦ ofertēon (VF2) ♦ onhōhsnian (Vf2) ♦ oþstillan (Vf1) ♦ tōbrecan, v.h.a. zibrechen/zerbrechen > all.m. zerbrechen {VF4}, v.fr. tōbreka/tebreka (VF4/5) ♦ tōdrīfan, v.h.a. zitrīban {Vf1}, v.fr. tōdrīfa ♦ tōlȳsan/tōlīsan, v.h.a. zelōsen {Vf1} ♦ tōslītan, v.h.a. zeslīzan {VF1} ♦ tōwe(o)rpan/tōworpan/tōwurpan/tōwyrpan/teweorpan, v.h.a. ziwerfan/zerwerfan > all.m. zerwerfen {VF3}, v.s. teweorpan, v.fr. tōwerpa/tiwerpa ♦ tȳnan, v.h.a. zūnen > all.m. zäunen {Vf1}. mettre fin (À UNE DISPUTE, etc.) (ge)sēman (Vf1).

prendre fin āblinnan/onblinnan (VF3) ♦ ācwincan (VF3) ♦ ālicgan (VF5) ♦ āslītan of (VF1) ♦ āspringan/āspryngan/āsprincan (VF3) ♦ āstandan (VF6) ♦ ātēorian/ǣtēorian (Vf1/2) ♦ ætstandan (VF6) ♦ belūcan (VF2) ♦ ende habban (Vf3) ♦ faran/færan > a.m. fare, got. faran, v.n. fara, v.h.a. faran > all.m. fahren, v.s. faran, v.fr. fara {VF6} ♦ forberstan (VF3) ♦ foregelēoran (VF2 et Vf1) ♦ forgān (-mi) ♦ forhweorfan (VF3) ♦ forsittan (VF5) ♦ forstandan (VF6) ♦ forþgelēoran (Vf1) ♦ forþsacan (VF6) ♦ forþgewītan (VF1) ♦ forweorþan/forwyrþan, got. frawairþan, v.h.a. furwerdan/firwerdan {VF3} ♦ (ge)blinnan (VF3) ♦ gedīlegian (Vf2) ♦ (ge)drēosan, got. (ga)driusan {VF2}, v.s. driosan ♦ (ge)endian ← ♦ (ge)lēoran/(ge)līoran/hlēoran (VF2 et Vf1) ♦ (ge)licgan > a.m. lie, got. ligan, v.n. liggja, v.h.a. liggen > all.m. liegen, v.s. liggian, v.fr. liga/lidza {VF5} ♦ geswīcan, v.n. svíkja, v.h.a. swīchan (VF1) ♦ (ge)tēorian/(ge)tȳrian/(ge)tiorian/(ge)teorig(e)an (Vf2) > a.m. tire ♦ gewītan, v.h.a. giwīzzan, v.s. giwītan {VF1} ♦ ofergān (-mi) ♦ ofergangan, got. ufargaggan {VF7} ♦ oflinnan, got. aflinnan {VF3} ♦ slīdan (VF1) ♦ tōfaran, v.h.a. zefaran, v.s. tefaran {VF6} ♦ tōflōwan (VF7) ♦ tōgangan (VF7) ♦ tōslūpan (VF2) ♦ trucian (Vf2) ♦ weorþan tō nāuhte (VF3). qui prend fin āwegweard.


c.
(conclusion) ende ← ♦ endestæf (m. a) ♦ (ge)endung ← ♦ gemǣre/gemēre/gemeare (nt.) ♦ gemǣrung (f. ō).


2.
(objectif, but) þing (nt. a) > a.m. thing, v.n. þing (nt.), v.h.a. thing (nt. a) > all.m. Ding, v.s. thing, v.fr. thing (nt. a).


fin 2, adj.


1. (de faible densité) þynne (ja/jō) > a.m. thin, v.n. þunnr, v.h.a. dunni (ja/jō) > all.m. dünn. (FARINE) wāh. (POUDRE, TEXTURE, etc.) smæl > a.m. small, got. smals, v.n. smár/smalr, v.h.a. smal > all.m. schmal, v.s. smal, v.fr. smel. tissé fin þynwefen. tissu fin godwebb (nt. ja), v.n. guðvefr (m.), v.h.a. gotaweppi, v.s. goduwebbi, v.fr. godwob. de tissu fin/en tissu fin sindonisc.


2. (svelte)
þynne ← ♦ þynnol/þynnul.


3. (COMPRÉHENSION, PERCEPTION)
þynne ←.