fixation

fixation, n.


1. (action de fixer) binding (f. ō) > a.m. binding ♦ gebind (nt. a), got. gabinda (f. ō) ♦ gewrīþing (f. ō).

2. (lien, etc.) bend (f. jō et m. i) > a.m. band, got. bandi (f. jō), v.n. band (f.), v.h.a. bant (nt. a) > all.m. Band ♦ binding (f. ō) > a.m. binding ♦ cnotta (m. an) > a.m. knot, v.n. knútr (m.), v.h.a. knodo (m.) ♦ gebind (nt. a), got. gabinda (f. ō) ♦ gecnycc (nt.) ♦ (ge)fæstnung (f. ō) > a.m. fastening ♦ gegaderung (f. ō) > a.m. gathering ♦ (ge)wriþennes (f. jō) ♦ gewrīþing (f. ō).

3. (fixation de porte, etc.) haca (m. an), v.n. haki, v.h.a. hāko > all.m. Haken ♦ hæfting (f. ō) ♦ hæspe/hæpse (f. ōn) > a.m. hasp, v.n. hespa, v.h.a. haspa > all.m. Haspe ♦ sāl (m. a), v.n. seil, v.h.a. seil > all.m. Seil.

4. (détermination d’un montant/d’une somme) dōm > a.m. doom, got. dōms, v.n. dómr, v.h.a. tuom {m. a}, v.s. dōm (m.), v.fr. dōm (m.) ♦ mǣþung (f. ō).