communauté

communauté, n.


1. (famille, collectivité) hīr(e)d/hīered/hȳred/hīored/hēorod (m. a), v.n. hirð (f.), v.h.a. hīrāt (m. et f.) > all.m. Heirat.

2. (groupe de gens, compagnie) gefēre (nt.) ♦ (ge)fērscipe (m. i) ♦ gegaderung (f. ō) > a.m. gathering ♦ gemāna (m. an), got. gamainei (f. īn), v.h.a. gimeinī (f. īn) ♦ gemǣnnes (f. jō) ♦ gemǣnscipe (m. i) ♦ gesīþ (nt.), v.h.a. gisindi (nt. ja) > all.m. Gesinde, v.s. gisīthi (nt.) ♦ (ge)sīþscipe (m. i), v.s. gisīđskepi ♦ geþēodnes (f. jō) ♦ (ge)þēodrǣden (f. jō) ♦ (ge)þoftscipe (m. i) ♦ þēodscipe (m. i).

3. communauté chrétienne ciricwaru/cyricwaru (f. ō) ♦ (ge)laþung (f. ō). qui fait partie de la communauté chrétienne (non excommunié) unāmānsumod. communauté de cent hommes hynden (f.). communauté des fidèles ciricgemāna (m. an) ♦ cristendōm > a.m. Christendom, v.n. cristindōmr {m. a}. communauté de moines gebrōþrumunuchēap (m. a). communauté ecclésiastique gefērscipe (m. i) ♦ prēostgesamnung (f. ō) ♦ prēosthīred (m. a). communauté religieuse cyr(i)ce/cir(i)ce (f. ōn) > a.m. church, v.n. kirkja (f. jōn), v.h.a. chirihha (f. ōn) > all.m. Kirche, v.s. kirika (f.), v.fr. kerke/sthereke/sziurke/tsiurike (f.) ♦ gefēre (nt.) ♦ (ge)fērrǣden/(ge)fērrēden/(ge)fǣrrēden (f. jō) ♦ hīr(e)d ← ♦ hīwan/hīgan (m. pl. an) ♦ hīwrǣden (f. jō) ♦ inhīwan/inhīgan (m. pl. an). communauté religieuse pour les femmes wīfhīred (nt.).

4. communauté de biens gemǣnscipe (m. i).