intime

intime, adj.


1. (ami, familier) cūþ, got. kunþs, v.n. kunnr/kuðr, v.h.a. kund/chunt > all.m. kund, v.s. kūđ, v.fr. kūth/ku(n)d ♦ gesīþcundlic gesīþlicgeþēodlic inlic/inlec, v.h.a. inlīh, v.fr. inlīk/inlēk ♦ nēahfeald(lic).

2. (profond, de l’âme) gāstlic/gǣstlic > a.m. ghostly, v.h.a. geistlīh > all.m. geistlich ♦ in(nan)cund innera/in(n)ra > a.m. inner, v.h.a. innero, v.n. innri/iðri, v.fr. inra. le plus intime (PENSÉE, SENTIME, etc.) innemest > a.m. inmost. pensées intimes hordcofa (m. an) ♦ hordloca (m. an) ♦ mōdhord (m. et nt. a).