foule

foule, n.


1. drāf (f. ō) > a.m. drove ♦ duguþ/dugoþ/dugaþ/dugeþ (f. ō), v.h.a. tugad/tugund (f. i) > all.m. Tugend, v.fr. duged (f.) ♦ folc (nt. a) ♦ folcdryht/folcdriht (f. i) ♦ folcswēot (m. a ?) ♦ (ge)dryht/(ge)driht (f. i), v.n. drótt (f.), v.h.a. truht (f.) ♦ (ge)gaderung (f. ō) > a.m. gathering ♦ gelōmlǣcing/gelōmlǣcung (f. ō) ♦ gemang/gemong (nt. a) ♦ getred (nt.) ♦ geþrang (nt. a) > a.m. throng, v.n. þrǫng, v.h.a. githrengi > all.m. Gedränge ♦ geþring/geþryng (nt. a), v.s. gethring ♦ geþrȳl (nt.) ♦ here, got. harjis, v.n. herr, v.h.a. heri > all.m. Heer, v.s. heri, v.fr. hiri/here {m. ja} ♦ hwearf/hwærf (m.), v.s. hwarf ♦ lēodwerod (nt. a) ♦ manfaru (f. ō) ♦ mannmenigu (f. īn) ♦ mægen/mægyn (nt. a) > a.m. main, v.n. megin (nt.), v.h.a. magan (nt. a), v.s. megin ♦ mægenfolc (nt. a) ♦ mægenhēap (m. a) ♦ mægenþrēat (m. a) ♦ men(c)gung (f. ō) ♦ menigdu (f.), v.h.a. managoti ♦ men(i)gu/manigu/mæn(ig)u/meniu/meni(ge)o/meng(e)o, got. managei, v.n. mengi, v.h.a. menigī > all.m. Menge {f. īn}, v.s. menegī/menigī, v.fr. menī ♦ secgrōf (nt. a) ♦ sīdfolc (nt. a) ♦ swearm (m.) > a.m. swarm, v.n. svarmr, v.h.a. swar(a)m > all.m. Schwarm ♦ swēot (nt. a), v.n. sjǫt (nt.) ♦ þrēat/þrē(o)t (m. a) > a.m. threat ♦ þrym(m)/þremm/þrim (m. i) ♦ þrȳþ(u) (f.) ♦ we(o)rod/we(o)red/we(o)rud/we(o)rad/wor(o)d/wyred, v.h.a. werod {nt. a}. foule à pied fēþehwearf (m.). foule de domestiques/de serviteurs þēnungwerod (m. a). foule tumultueuse gedreag/gedræg (nt. a) ♦ gelāc (nt. a). foule urbaine burhwerod/burhwered (nt. a).


2.
en foule, loc. adv. floc(c)mǣlumfolcmǣlum hēapmǣlum, v.h.a. huufmālumhēapum swēotumþrē(a)tmǣlum wrǣdmǣlum wearnmǣlum. faire foule autour de qq. ofþringan (VF3) ♦ þiccian (Vf2) ♦ þringan (VF3), got. þreihan (VF1), v.n. þryngva (VF3), v.h.a. dringan (VF3) > all.m. dringen {VF3}, v.s. thringan ♦ ymbhēapian (Vf2) ♦ ymbþringan (VF3). venir en foule/s’assembler en foule flōwan (VF7) > a.m. flow, v.n. flóa, v.h.a. flewēn (Vf3) ♦ gelōmlǣcan (Vf1) ♦ getingan (VF3) ♦ þringan ← ♦ ofþringan (VF3) ♦ þiccian (Vf2).