fourmiller

fourmiller, vi.


1. (grouiller, pulluler) āweallan (VF7) ♦ (ge)þēon (VF1/3) > a.m. thee, got. þeihan (VF1), v.h.a. dīhan (VF1) > all.m. gedeihen, v.s. thīhan, v.fr. thigia (Vf1) ♦ weallan (VF7) > a.m. well, v.n. vella (Vf1), v.h.a. wallan (VF7) > all.m. wallen, v.s. wallan, v.fr. walla.


2.
(picoter) clæpettan (Vf) ♦ prician (Vf) > a.m. prick ♦ smeortan > a.m. smart, v.h.a. smerzan > all.m. schmerzen {VF3}.