compagnie

compagnie, n.


1. (bande, troupe) drāf (f.) > a.m. drove ♦ flocc (m. a) > a.m. flock, v.n. flokkr (m.) ♦ (ge)genge (nt.) ♦ getæl/getel/geteal(l) (nt. a) ♦ geþræc/geþrec (nt. a) ♦ hēap (m. a) > a.m. heap, v.h.a. houf > all.m. Haufe(n), v.s. hōp, v.fr. hāp ♦ teoh (m. et f.) ♦ þrēap (m.) ♦ wearn/w(e)orn (m. a) ♦ ? wer(e) (m. ou nt. ?) ♦ wrǣd/wrǣþ/wrēoþ (f.), got. wrēþus/wriþus (m. u).


2.
(groupe de personnes) corþer/corþor (f. et nt.), v.h.a. cortar (nt. a) ♦ gefēre (nt.) ♦ (ge)fērscipe (m. i) ♦ gegaderung (f. ō) > a.m. gathering ♦ gemāna (m. an), got. gamainei (f. īn), v.h.a. gimeinī (f. īn) ♦ (ge)mēting (f. ō) ♦ (ge)mitting/gemittung (f. ō) ♦ (ge)samnung/(ge)samning/(ge)somnung/(ge)somning (f. ō) ♦ gesīþ (nt.), v.h.a. gisindi (nt. ja) > all.m. Gesinde, v.s. gisīthi (nt.) ♦ (ge)sīþscipe (m. i), v.s. gisīđskepi ♦ geþēodnes (f. jō) ♦ mannwe(o)rod (m. a), v.s. manwerod ♦ togelaþung (f. ō) ♦ þēod (f. ō), got. þiuda (f. ō), v.n. þjóf (f.), v.h.a. thiot (f. ō et ōn), v.s. thiod(a), v.fr. thiade.


3.
(escorte) (ge)sīþscipe ←.


4.
(entourage, présence au côté de qq.) droht(n)oþ/drohtaþ (m. a) ♦ geswǣsscipe (m. i) ♦ (ge)þoftscipe (m. i).