fumer

fumer 1, v.


1. vi. (dégager de la fumée) (ge)rēocan > a.m. reek, v.n. rjúka, v.h.a. riohhan > all.m. riechen, v.fr. riaka {VF2} ♦ smēocan (VF2), smocian (Vf2) > a.m. smoke ♦ smīcan/smēcan (Vf) ♦ stī(e)man/stēman/stȳman (Vf1) > a.m. steam.


2.
vt. (exposer à la fumée) berēcan/berǣcan (Vf1) ♦ berēocan (VF2) ♦ smēocan (VF2) > a.m. smoke. (DE LA NOURRITURE) rēcan/rīcan, v.h.a. rouhan {Vf1} ♦ smīcan/smēcan (Vf).


fumer 2, vt.


(amender une terre) (ge)dyng(i)an (Vf), v.fr. donga/denga. terre fumée dyncge/dincge (f. ōn).