fût

fût, n.


1. (tronc d’ arbre) bol (m.) ♦ cipp/cyp (m. ou nt.) > a.m. chip, v.n. keppr, v.h.a. chipfa ♦ līchama/līchoma/līcema (m. an), v.n. líkami (m.), v.h.a. līhhamo (m. an) > all.m. Leichnam, v.s. līkhamo, v.fr. līkkoma/līcma ♦ stefn/stemn (m. i) > a.m. stem, v.n. stafn/stamn, v.h.a. stam > all.m. Stamm, v.s. stamn, v.fr. stevne ♦ stofn (f.).


2.
(tonneau) byden(n) (f. ō), v.h.a. butin ♦ bydenfæt/bidenfæt (nt. a) ♦ bytt(e)/bitt (f.) > a.m. butt, v.n. bytta (f.) ♦ cȳf (f.) ♦ cȳfe (f. ōn), v.h.a. kuofa (f.) > all.m. Kufe, v.s. cōpa (f.) ♦ cȳfl (m.) ♦ (m. an) ♦ trog/troh (m.) > a.m. trough, v.n. trog (nt.), v.h.a. troc > all.m. Trog ♦ tunne (f. ōn) > a.m. tun, v.n. tunna, v.h.a. tunna > all.m. Tonne, v.fr. tunne.