gardien

gardien, n.


1. gehi(e)ld/gehyld (m. ou nt. i) ♦ gīemend/gȳmend (m. nd) ♦ hand/hond (f. u) > a.m. hand, got. handus (f. u), v.n. hǫnd (f. th. rac.), v.h.a. hant (f. u et i) > all.m. Hand, v.s. hand (f. u), v.fr. hand/hond (f. ō) ♦ mundbora (m. an), v.h.a. muntporo, v.s. mundboro ♦ scēawere, v.h.a. scouwari {m. ja} ♦ weard > a.m. ward, got. wards, v.h.a. wart > all.m. Wart {m. a}, v.s. ward ♦ weardmann, v.n. varðmaðr {m. th. rac.}. (protecteur) hi(e)rde/he(o)rde/hyrde/hiorde > a.m. herd, got. hairdeis, v.n. hirðir, v.h.a. hirti > all.m. Hirt, v.s. hirdi/herdi {m. ja} ♦ mund (f. ō), v.n. mund (f.), v.h.a. munt (f. i) > all.m. Mund, v.s. mund, v.fr. mund. (intendant) stīweard/stigweard (m. a) > a.m. steward.


2.
gardien d’un pâturage ediscweard (m. a). gardien d’un port hȳþweard (m. a). gardien de cochons swān (m. a) > a.m. swain, v.n. sveinn (m.), v.h.a. swēn ♦ swīnhyrde (m. ja). gardien de cochons payant le loyer d’une terre en nature gafolswān (m. a). gardien de grange berebrytta (m. an). gardien de jour dægweard (m. a). gardien de l’abîme grundhyrde (m. ja). gardien de la mer (baleine) mereweard (m. a). gardien de la vie feorhhyrde (m. ja). (Christ) līfweard (m. a). gardien de navire bātweard (m. a) ♦ lidweard (m. a). gardien de nuit nihtweard (m. a). gardien de prison carcernweard (m. a) ♦ cǣgbora (m. an) ♦ cweartenweard (m. a) ♦ rǣplingweard (m. a). gardien de troupeau fōdderbrytta (m. an) ♦ hi(e)rde ← ♦ hierdeman/hyrdeman (m. th. rac.) ♦ swān ←. gardien de troupeau sur un pré communal hægweard/hæcgweard (m. a) > a.m. hayward. Gardien des cieux (Dieu) heofonweard (m. a), v.s. heƀanward. gardien des clés (intendant) cǣghiorde/cǣghyrde (m. ja). gardien du trésor goldweard (m. a) ♦ hordweard (m. a).