gêne

gêne, n.


1. (malaise) mōdsēocnes (f. jō).


2.
gêne physique (douleur) angnes (f. jō) ♦ angsumnes (f. jō) ♦ earfoþe/earfeþe (nt. ja), got. arbaiþs (f. i), v.n. erfiði (nt. ja), v.h.a. arabeit (f. i) > all.m. Arbeit, v.s. arbeit (f.), arbeithi/arbeidi/arvit (nt.), v.fr. arbe(i)d (nt.) ♦ earfoþlicnes (f. jō) ♦ earfoþnes (f. jō) ♦ gewinn (nt. a), v.h.a. giwin > all.m. Gewinn, v.s. gewin ♦ nearones/nearunes (f. jō) > a.m. narrowness ♦ sār/swōr > a.m. sore, got. sair, v.n. sár, v.h.a. sēr {nt. a}, v.s. sēr, v.fr. sēr ♦ sārnes (f. jō) > a.m. soreness ♦ ungescrēpnes (f. jō) ♦ wærcsār (nt. a) ♦ wīte (nt. ja), v.n. víti, v.h.a. wīz(z)i (nt. ja), v.s. wīti, v.fr. wīte. gêne respiratoire angbrēost (nt. a) ♦ brēostnyrwet (nt.) ♦ nir(e)wett/nyrwett (nt.).


3.
(obstacle, entrave) ǣswic/ēswic/ǣswyc (m. ja) ♦ ǣswicnes (f. jō) ♦ gelatu (f) ♦ (ge)letting/(ge)lætting (f. ō) ♦ gemearr (nt.) ♦ gescrencednes (f. jō) ♦ hremming (f. ō) ♦ mi(e)rrelse/myrrelse (f.) ♦ ongēanhworfennes (f. jō) ♦ ongēanwyrdnes (f. jō) ♦ oþsperning/oþspyrning (f. ō) ♦ rūma (m. an) ♦ sporning (f. ō).


4.
(inconvénient) ungerisnu (f. īn) ♦ ungescrēpe/ungescrǣpe (nt.) ♦ ungetǣsnes (f. jō).


5.
(situation critique) þearf/þærf (f. ō), got. þarba (f. ō), v.n. þǫrf (f.), v.h.a. darba (f. ō), v.s. tharf, v.fr. therve. être dans la gêne nearu þrōwian (Vf2) ♦ nīed habban (Vf3) ♦ þearfan (Vf) ♦ þurfan, got. þaurban, v.n. þurfa, v.h.a. durfan > all.m. dürfen, v.s. thurƀan, v.fr. thurva {perf. pr.} ♦ wǣdlian, v.h.a. wādalōn {Vf2}.