genre

genre, n.


1. (race, espèce) cynn > a.m. kin, got. kuni, v.n. kyn, v.h.a. kunni {nt. ja}, v.s. kunni/cunni (nt.), v.fr. ken/kin/kon (nt. ja) ♦ cynren/cynryn/cænren (nt.) ♦ (ge)cynd/(ge)cind (nt. ja) > a.m. kind, v.s. kind (nt.) ♦ hī(e)w/hȳw/hēo(w)/hīow (nt. a) > a.m. hue, got. hiwi (nt. ja), v.n. hý ♦ mǣgwlite/māgwlite/mēgwlite (m. i) ♦ þēod (f. ō), got. þiuda (f. ō), v.n. þjóf (f.), v.h.a. thiot (f. ō et ōn), v.s. thiod(a), v.fr. thiade. genre humain eormencynn (nt. ja) ♦ eormenþēod (f. ō) ♦ eorþcynn (nt. ja) ♦ eorþtudor (nt. a) ♦ eorþwerod (nt. a) ♦ gumcynn (nt. ja), v.s. gumkunni ♦ gumþēod (f. ō) ♦ mancynn, v.h.a. manchunni {nt. ja}, v.s. mankunni ♦ mennisc (nt. a) ♦ mid(dan)eard/middangeard (m. a), got. midjungards (m. i), v.n. miðgarðr (m. i), v.h.a. mittigart (m. a) ♦ sigetūdor (nt. a) ♦ wercynn (nt. ja) ♦ woruld/we(o)ruld/we(o)rold/worold/woreld/wiarald/wiaruld/wyrld (f. i) > a.m. world, v.n. verǫld, v.h.a. worold/weralt/wer(o)lt/welt (f. i) > all.m. Welt, v.s. werold, v.fr. warld/wrald.


2.
(sorte) (ge)cynd ← ♦ hī(e)w ←. de ce genre þus gerād. d’un tel genre swa gerād. de quelle genre gehwilc, v.h.a. gihwelīh/gahwelīh ♦ gerādhūlic hwilc/hwelc/hwælc > a.m. which, got. ƕileiks/ƕēleiks, v.n. hvílíkr, v.h.a. hwelīh > all.m. welch, v.s. hwilīk, v.fr. hwel(ī)k/hulk.


3.
(GRAMM.) cynn ←. genre féminin wīf (nt. a) > a.m. wife, v.n. víf (nt.), v.h.a. wīb (nt. a) > all.m. Weib, v.s. wīf, v.fr. wīf. genre masculin we(o)r/wær (m. a), got. wair (m. a), v.n. verr, v.h.a. wer (m. a), v.s. wer, v.fr. wer. changeant de genre āwende(n)dliconwendedlic.


4.
genre de vie dǣl (m. i) > a.m. deal, got. dails (f. i), v.n. deill (m.), v.h.a. teil/deil (m. et nt. en a), v.s. dēl/deil (m.), v.fr. dēl (m. i) ♦ droht (m. ou nt. a ?) ♦ (ge)drohtnung (f. ō) ♦ ingehygd/ingehīd/ingehȳd (f. i) ♦ līflād (f. ō) ♦ līfweg (m. a).