gloire

gloire, n.


1. (célébrité, renommée, honneurs) anmēdla/onmēdla/onmǣdla (m. an) ♦ ār (f. ō), āre (f. ōn), v.n. æra, v.h.a. ēra > all.m. Ehre, v.s. ēra, v.fr. ēre ♦ ārweorþnes/ārwyrþnes (f. jō) ♦ dōmweorþung (f. ō) ♦ for(e)mǣrnes (f. jō) ♦ (ge)mǣrsung/(ge)mērsung (f. ō) ♦ geþyncþo/geþincþo (f. ō) ♦ hlī(o)sa/hlȳsa/hligsa (m. an) ♦ hlīsēadignes (f. jō) ♦ hrēþ (m. i), v.n. hróðr, v.h.a. hruodi ♦ indryhto (f.) ♦ mǣrnes (f. ō) ♦ mǣrsung (f. ō) ♦ mǣrþ (f. īn) ♦ mǣrþu/mǣrþo/mārþu/mērþu, got. mēriþa, v.h.a. mārida {f. ō}, v.s. māriđa (f.) ♦ medemnes/medumnes (f. jō) ♦ tīr/tȳr (m. a), v.s. tīr ♦ torhtnes (f. jō) ♦ þrym(m)/þremm/þrim (m. i) ♦ weorþmynd/weorþmynt (f. i) ♦ weorþscipe/wurþscipe (m. i) > a.m. worship ♦ weorþung (f. ō), v.n. virðing, v.h.a. werdunga (f. ō) ♦ wlenc (f. ō) ♦ wlenco/wlencu (f. īn). avec gloire brēme/brȳme. gloire au combat æsctīr (m. a) ♦ gūþhrēþ (m. i) ♦ herelof/hærelof (nt. a). gloire ici-bas/terrestre woruldār/weoroldār, v.h.a. weraltēra {f. ō} ♦ woruldgeþincþ/weoroldgeþincþ (f.) ♦ woruldgielp/woruldgylp/weoroldgilp (m. a) ♦ woruldþrymm (m. i) ♦ woruldweorþscipe/weoroldweorþscipe (m. i) ♦ woruldwuldor (nt. a). accorder la gloire (ge)wuldrian (Vf2) ♦ weorþian/wurþian/wyrþian (Vf2), got. wairþōn (Vf2), v.n. virða (Vf1), v.h.a. werdōn (Vf2), v.s. giwerđōn. acquérir la gloire wuldrian (Vf2). avide de gloire ārhwætdōmgeorn gi(e)lpgeornlofgeorn.


2.
(splendeur, majesté) a. (RELIGION) (gloire de Dieu) (ge)beorhtnes/(ge)bearhtnes/(ge)byrhtnes (f. jō) > a.m. brightness ♦ hlī(o)sa ← ♦ weorþscipe ← ♦ wuldor/wuldur/wulder (nt. a). grande gloire (DE DIEU) ? godþrymnes (f. jō) ♦ hēahþrymm (m. i) ♦ hēahþrymnes (f. jō) ♦ mægenþrymm (m. i) ♦ mægenþrymnes (f. jō). qui demeure dans la gloire þrymsittende. qui règne dans la gloire þrymwealdend. gloire céleste heofonþrymm (m. i) ♦ heofonwuldor (nt. a) ♦ hīehþ(u)/hīehþo/hē(a)hþu/hēhþo (f. indécl.), got. hauhiþa (f. ō), v.h.a. hōhida (f. ō) ♦ sweg(e)lwuldor (nt. a) ♦ þrymdōm (m. a) ♦ wuldor ← ♦ wuldorfæstlicnes (f. jō) ♦ wuldorþrymm (m. i). gloire des femmes (MARIE) wīfa wuldor (nt. a) ♦ wīfa wynn. gloire triomphante sigorwuldor (nt. a).


b.
(TITRES DE DIEU) Gloire þrym(m) ← ♦ wuldor ←. Gloire de tous les rois ealra cyninga þrym (m. i). Gloire de toutes les gloires ealra þrymma þrym (m. i). Gloire royale cyningwuldor (nt. a).


c.
gloire de son pays ēþelþrymm (m. i).


3.
(mérite) se faire gloire de āgylpan/āgilpan (VF3) ♦ gi(e)lpan/gelpan > a.m. yelp (VF3) ♦ hrēþan (Vf) ♦ hrīeman/hrēman (Vf) ♦ mōdig(i)an (Vf2).


4.
(louange, hommage) wuldor ←. rendre gloire gebierhtan/gebe(o)rhrtan/gebyrhtan (Vf) ♦ (ge)dēoran/(ge)dīeran/(ge)dȳran (Vf1) ♦ gedȳrsian, v.h.a. tiurisōn {Vf2} ♦ (ge)mǣrsian/(ge)mērsian (Vf2) ♦ (ge)wuldorfullian (Vf2). (À DIEU, etc.) āherian (Vf1) ♦ ārǣran/ārēran (Vf1) ♦ āwuldrian (Vf2) ♦ āwundrian (Vf2) ♦ begān (-mi) ♦ begangan (VF7) ♦ bodian > a.m. bode, v.n. boða {Vf2} ♦ dēman > a.m. deem, got. dōmjan, v.n. dœma, v.h.a. tuomjan {Vf1}, v.s. dōman/duomian, v.fr. dēma (Vf1) ♦ dōmian (Vf2) ♦ (ge)ārwurþian/(ge)ārweorþian/(ge)ārwyrþian (Vf2) ♦ (ge)beorhtnian (Vf2) ♦ gebiddan (VF5) ♦ (ge)bletsian/(ge)bledsian (Vf2) > a.m. bless ♦ (ge)blissian (be/for/ofer/on) (Vf2) ♦ (ge)brēman (Vf) ♦ (ge)ēadmēdan (Vf1) ♦ (ge)ēadmēdian (Vf) ♦ (ge)herian, got. hazjan {Vf1} ♦ (ge)lofian, v.n. lofa, v.h.a. lobōn > all.m. loben {Vf2}, v.s. lofōn ♦ (ge)mic(e)lian/(ge)myclian (Vf2), got. mikiljan (Vf1), v.n. mikla (Vf2), v.h.a. mihhilōn (Vf2) ♦ (ge)weorþian ← ♦ (ge)wīdmǣrs(i)an/(ge)wīdmērsian (Vf2) ♦ (ge)wuldrian (Vf2) ♦ gewundorlǣcan (Vf1) ♦ (ge)wundrian (Vf2) ♦ gifian/geofian (Vf2) ♦ h(e)aldan/heoldan > a.m. hold, got. haldan, v.n. halda, v.h.a. haltan > all.m. halten, v.s. haldan, v.fr. halda {VF7} ♦ hēan (Vf2), got. hauhjan (Vf1) ♦ hebban > a.m. heave, got. hafjan, v.n. hefja, v.h.a. heffan > all.m. heben, v.s. hebbian, v.fr. heffan/heva {VF6} ♦ lof beran (VF4) ♦ lof hebban (VF6) ♦ loflǣcan (Vf1) ♦ lof reccan and rǣranlof wyrcan (Vf1) ♦ oferblissian (Vf2) ♦ tōbǣdan (Vf) ♦ tōweorþian (Vf2) ♦ ymblofian (Vf1). rendre gloire ensemble efenherian (Vf1) ♦ samodherian (Vf2). qui rend gloire lofbǣre. qui rend gloire avec ferveur dōmhwæt.