comporter

comporter, v.


1. vt. beclyppan (Vf1) ♦ befōn, v.h.a. bifāhan {VF7} ♦ belūcan (VF2) ♦ gefērlǣcan (Vf1) ♦ geinnian (Vf2) ♦ habban > a.m. have, got. haban, v.n. hafa, v.h.a. habēn > all.m. haben, v.s. hebbian {Vf3}, v.fr. hebba/habba (Vf1) ♦ underfōn, v.h.a. untarfāhan {VF7} ♦ ymbhabban (Vf3).


2.
se comporter, vp. begān (-mi) ♦ droht(n)ian (Vf2) ♦ gebǣran (Vf1), v.s. gibārian ♦ (ge)dōn (-mi) ♦ gefēran (Vf1) ♦ (ge)h(e)aldan/(ge)heoldan > a.m. hold, got. haldan, v.n. halda, v.h.a. haltan > all.m. halten, v.s. haldan, v.fr. halda {VF7} ♦ macian > a.m. make, v.h.a. mahhōn > all.m. machen, v.s. makōn, v.fr. makia {Vf2}. se comporter à l’égard de ātēon/ātīon (VF2) ♦ h(e)aldan ← ♦ lǣdan > a.m. lead, v.n. leiða, v.h.a. leiten > all.m. leiten {Vf1}, v.s. lēdian, v.fr. lēda (Vf1). se comporter comme si lǣtan > a.m. let, got. lētan, v.n. láta, v.h.a. lāzzan > all.m. lassen, v.s. lātan, v.fr. lēta {VF7}. se comporter vaillamment bealdian (Vf2), got. balþjan (Vf1), v.h.a. baldēn (Vf3). façon de se comporter diht/dyht (nt. ?), v.h.a. dichta (f.) > all.m. Dicht ♦ gebǣrnes (f. jō) ♦ gebǣru/gebǣro (f.), gebǣre (nt.), v.h.a. gibāri (nt.), v.s. gibāri ♦ gelǣte (nt.) ♦ sidu/si(o)du/seodu/siodo (m. u), got. sidus (m. u), v.n. siðr (m. u), v.h.a. situ (m. u et i) > all.m. Sitte, v.s. sidu, v.fr. side ♦ tyht (m. i), v.h.a. zuht (f. i) > all.m. Zucht ♦ þēaw/þāw (m. wa), v.h.a. dau, v.s. thau ♦ ymbwendung/ymbwending (f. ō).